photo
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
Home Kontakt 
MENU:
 

 

 

 


 


43.ročník Stredoškolská odborná činnosť - Školské kolo
Zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, má už dlhoročnú tradíciu na našej škole. Riešitelia a ich konzultanti aj počas dištančného vzdelávania vynaložili úsilie, aby sa školské kolo obhajoby prác SOČ mohlo uskutočniť aj v tomto školskom roku. Dňa 5. marca 2021 v online priestore mali možnosť odprezentovať svoje práce šiesti žiaci v súťažnom odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia. Viacej tu..celý článok
Autor: Fajdová Angela Dátum: 9.3.2021 Celý článok  Kritériá

Oznam-Közlemény

Naša škola sa zapojila do projektu IT akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorého strategickým cieľom je:

- vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT,

- inovácia prírodovedného a technického vzdelávania so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium s perspektívou lepšieho uplatnenia sa.

Výsledkom bude inovácia vzdelávania, zamerané na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky a odborných predmetov smerom k zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Súčasťou aktivít sú aj formálne a neformálne vzdelávania učiteľov, krúžky, IT tábory, semináre, súťaže a ďalšie mimoškolské činnosti zamerané na motiváciu žiakov, rozvoj digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Aktivita sa bude realizovať v úzkej spolupráci s IT firmami na báze partnerstva. Aj keď sme len na začiatku, naša spoločná aktivita bola odmenená Certifikátom Selfie.

Mi is csatlakoztunk az IT Akadémia - Oktatás a XXI. század részére elnevezésű projektjéhez, amelynek stratégiai célja többek között:

- a fiatalok oktatási és képzési modelljének létrehozása a tudásalapú társadalom és a munkaerőpiac jelenlegi és jövőbeli szükségleteihez idomítva, különös tekintettel az informatikára és az információs és kommunikációs technológiára (IKT),

- a természettudományi és a műszaki oktatás innovációja, különös tekintettel az informatikára és az IKT-re, a fiatalok figyelmének felkeltése a továbbtanulásra a jobb elhelyezkedés céljából. A pályázat eredménye az oktatás olyan innovációja lesz, amelynek célja a matematika, az informatika és a szakismereti oktatás tartalmának, módszereinek és formáinak frissítése az IKT-eszközök értelmes felhasználásával. A tevékenységek magukban foglalják a formális és informális tanárképzést, tanári szakköröket, informatikai táborokat, szemináriumokat, versenyeket és egyéb tanórán kívüli tevékenységeket is, amelyek célja a hallgatók motiválása, a digitális műveltség fejlesztése, a személyes fejlődés és a kommunikációs kompetenciák. A tevékenység az IT-vállalatokkal szoros együttműködésben, partnerségi alapon valósul meg.

Annak ellenére, hogy még csak most indulunk, közös tevékenységünket Selfie tanúsítvánnyal jutalmazták.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 21.2..2021 Celý článok  Kritériá

Oznam-Közlemény

Na základe platných usmernení Vám oznamujem, že v zmysle rozhodnutia RÚVZ Lučenec je naša škola do 26.02.2021 zatvorená. Vyučovanie je zabezpečené aj pre maturitný ročník dištančnou formou podľa rozvrhu, ktorý bol platný od 19.10.2020.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a losonci Regionális Közegészségügyi Hivatal határozata értelmében iskolánk 2021. február 26-ig zárva tart. A tanítás távoktatásban folytatódik az egész iskola részére, beleértve az érettségiző évfolyamot is, a 2020. október 19-i (módosított) órarend szerint.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.2..2021 Celý článok  Kritériá

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022
Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.2.2021 Celý článok  Kritériá

Oznam-Értesítés

Oznamujeme, že 08.02.2021 triedy maturitného ročníka (IV.A a IV.S) prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné. Začiatok vyučovania je každý deň o 8:00. Maturanti prvý deň (08.02.2021) nastúpia do školy najneskôr 7:45. Na vrátnici im triedne učiteľky zmerajú telesnú teplotu, vykonajú kontrolu platného negatívneho testu COVID-19 (nie staršieho ako 7 dní), vyzbierajú čestné vyhlásenia (aj rodiča/zákonného zástupcu, s ktorým žiak býva v jednej domácnosti). Ak sa žiak nepreukáže negatívnym testom COVID-19, nebude mu povolený vstup do školy, vráti sa domov a bude na dištančnom vzdelávaní (bude dostávať študijný materiál domov). Žiaci 1. až 3. ročníka zostávajú na dištančnom vzdelávaní (online hodiny cez Zoom).

 

Értesítünk mindenkit, hogy 2021.02.08-án az érettségi évfolyam osztályai (IV.A és IV.S) számára újraindul az iskolai oktatás. A tanítás minden nap 8:00 órakor kezdődik. Az érettségizők az első napon (2021.02.08.) legkésőbb 7:45-ig megérkeznek az iskolába. Az osztályfőnöknők a portán megmérik saját diákjaik testhőmérsékletét, ellenőrzik a negatív koronavírusteszt érvényességét (7 napnál nem lehet régebbi), összegyűjtik a becsületbeli nyilatkozatokat (a szülőtől/törvényes gyámtól is, akivel a tanuló ugyanabban a háztartásban él). Ha a hallgató nem rendelkezik negatív koronavírusteszttel, akkor nem léphet be az iskolába, hazatér és folytatódik számára a távoktatás (otthonra kap tananyagot). Az 1. és 3. évfolyamos diákok részére folytatódik a távoktatás (online órák a Zoomon keresztül).

Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.2..2021 Celý článok  Kritériá

Vďaka iniciatíve Banskobystrického samosprávneho kraja dostalo 21 študentov SPŠ stavebnej O.W. v Lučenci technické vybavenie pre potreby online vzdelávania počas koronakrízy.

Vianočný príbeh o tom ako odhodlanie pomôcť v núdzi prinieslo svetlo a nádej do života všetkých ľudí dobrej viery Dvetisíc rokov starý príbeh spája každoročne milióny ľudí. Je o láske, odvahe, spolupatričnosti, nádeji, sile, slabosti... je o nás ľuďoch. Vianoce sú vždy také, aké si ich vytvoríme. Nezmenili na tom nič ani hrôzy vojen, chorôb a katastrof a ani svetová pandémia. Dovoľujeme si touto cestou poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju, odboru školstva BBSK a Rozvojovej agentúre BBSK v mene všetkých učiteliek a učiteľov, ktorí bojujú za budúcnosť každého dieťaťa a mladého človeka v neľahkých podmienkach dištančného vzdelávania, za pomoc a podporu. Pre nás je každý žiak a žiačka dar a nádej, že raz vytvorí krajší a lepší svet a snažíme sa preto urobiť všetko, aj v časoch pre školstvo najnáročnejších. Asi je v tom aj kus sebeckosti, veď niet krajšieho pocitu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú – rodičom, verejnosti, firmám, spoločnostiam, dobrovoľníkom, ...

Viac.. celý článok

Autor: Sojková Olívia Dátum: 16.12.2020 Celý článok  Kritériá

Informácie pre rodičov - Információ a szülők részére

Najnovšia verzia Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

A Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma által kiadott Becsületbeli nyilatkozat legújabb verziója itt tekinthető meg:

Cestne vyhlasenia o bezinfekcnosti

Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.12.2020 Celý článok  Kritériá

TOP ŠTUDENTI podľa OZ Scholaris – Legsikeresebb diákjaink

Tento školský rok spolu s minulým sa nesú v znamení celosvetovej pandémie, ktorá narušila zaužívaný chod udalostí na našej škole. Niektoré významnejšie čakali na svoju sviatočnú predvianočnú chvíľu, medzi nimi aj tradičná anketa Občianskeho združenia Scholaris o najlepších študentov SPŠ stavebnej v Lučenci. Tohtoročná trojica víťazov si svoje prvenstvo vybojovala vynikajúcimi študijnými výsledkami, vynikajúcimi športovými výkonmi a zásluhami o reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach.

Az idei tanév hasonlóan az előző tanév végéhez a világjárvány jegyében kezdődött, mely teljesen átírta iskolánk életét is. Több eseményt végleg törölni kellett, mások időpontja „csak“ eltolódott. Ezek közé tartozik a Scholaris polgári társulás által minden tanévben meghirdetett versenyt sem sikerült az előző tanév végén kiértékelni az ünnepélyes tanévzárón nagyközönség előtt. Tovább viszont nem várhatunk a legjobbak névsorának kihirdetésével, így most ezt az internet közönsége előtt tesszük meg. Az idei nyertesek kiváló tanulmányi eredménnyel, kiváló sportteljesítménnyel és a tanulmányi versenyeken elért eredménnyel érdemelték ki elsőségüket saját kategóriájukban.

Viac.. celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.11.2020 Celý článok  Kritériá

Folytasd nálunk tanulmányaidat

Ajánljuk magunkat minden alapiskolás figyelmébe! Ebben a videóban bemutatjuk, mit tanulnak diákjaink 4 éven át.

https://youtu.be/looXrHhZyqU

Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.11.2020 Celý článok  Kritériá

Možnosti štúdia

Pozrite si video, v ktorom predstavujeme možnosti štúdia na našej škole: aj staviteľstvo, aj geodéziu.

https://youtu.be/b4H8Hl-qLwQ

Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.11.2020 Celý článok  Kritériá

Ďakovný list – Köszönőlevél

Naši žiaci každoročne využívajú teoretické vedomosti a zručnosti pri tvorbe vlastných projektov v rámci súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ). Tieto projekty sú vyvrcholením ich odbornej prípravy pre prax. Ide o práce, ktoré často pomáhajú aj budúcim investorom pri realizácii zamýšľaných projektov.

Diákjaink igyekeznek minden évben felhasználni a szakmai képzésük során megszerzett elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat saját érettségi munkáik elkészítésénél, melyek közül néhánnyal beneveznek a középiskolások szakmai tevékenység (KSzT) elnevezésű többfordulós országos versenybe is. Ezek a projektek jelentik a gyakorlati képzés kicsúcsosodását. Nem egy esetben valósultak már meg a diákok tervei, elképzelései. Így elmondható, hogy nagyban hozzájárultak a végső munkálatok kivitelezéséhez.

Viac.. celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 15.10.2020 Celý článok  Kritériá

Oznam pre rodičov, žiakov a širokú verejnosť!

V dňoch 30. októbra 2020 (piatok), 2. novembra 2020 (pondelok), 6. novembra 2020 (piatok) a 9. novembra 2020 (pondelok), bude škola z organizačných dôvodov ZATVORENÁ!

Értesítünk mindenkit, hogy az iskola szervezési okokból ZÁRVA tart a következő napokon: 2020. október 30. (péntek), 2020. november 2. (hétfő), 2020. november 6. (péntek), 2020. november 9. (hétfő).

Autor: riaditeľstvo Dátum: 26.10..2020 Celý článok  Kritériá

Oznam - Közlemény

Vybavovanie administratívnych záležitostí počas dištančného vzdelávania

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR stredné školy prechádzajú od 12.10.2020 do režimu dištančného vzdelávania. Žiadame Vás, aby ste akúkoľvek administratívnu záležitosť v prípade potreby riešili bezkontaktnou formou zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: sekretariat@spsstavebnalc.edu. prípadne svoje požiadavky konzultovali so školou telefonicky na tel. číslach:

047/43 210 72; 0904 486 208 - sekretariát

0915 818 562 - riaditeľ školy

0904 486 198 - hospodárka

Všetky doručené žiadosti budeme vybavovať priebežne. Za pochopenie ďakujeme. Riaditeľstvo školy Adminisztratív ügyek intézése a távoktatás ideje alatt

A Szlovák Köztársaság Oktatási Ifjúsági és Sportminisztériumának döntése alapján a középiskolák 2020. október 12-től távoktatásra térnek át. Értesítjük Önöket, hogy az adminisztratív ügyeket csak elektronikus illetve rendes postai úton intézzük. Ezért megkérünk mindenkit, hogy írásbeli kérvényeiket az alábbi e-mail címre küldje: sekretariat@spsstavebnalc.edu. vagy különböző igényeivel kapcsolatosan telefonon érdeklődjön az alábbi telefonszámokon:

047/43 210 72; 0904 486 208 - titkárság

0915 818 562 - igazgató

0904 486 198 - gazdasági osztály.

A beérkezett kérvényeket folyamatosan dolgozzuk fel. Köszönjük megértésüket, az iskola igazgatósága.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.10..2020 Celý článok  Kritériá

STREDNÉ ŠKOLY PRECHÁDZAJÚ DO REŽIMU DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA - A KÖZÉPISKOLÁK TÁVOKTATÁSBAN FOLYTATJÁK TEVÉKENYSÉGÜKET

Od pondelka 12.10.2020 až do odvolania sa budú žiaci aj našej strednej školy vzdelávať dištančnou formou.

2020. október 12-től, hétfőtől további értesítésig középiskolánk tanulói is távoktatásra térnek át.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.10..2020 Celý článok  Kritériá

TOTO NESMIETE ZMEŠKAŤ - PRÓBÁLD KI A TEHETSÉGED
Úrad vlády SR ku Dňu Európy vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania fondov Európskej únie „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2020“. Viac.. celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 2.10.2020 Celý článok  Kritériá

Súťaž o najestetickejšiu triedu opäť začína - Újra indul a verseny a „legesztétikusabb osztály” címért

ŽŠR vyhlasuje ďalší ročník súťaže v čistote a upravenosti tried. Horúcim favoritom je dnešná II.A, ktorá za plný počet bodov pri každom vlaňajšom hodnotení získala motivačnú odmenu z rúk pána riaditeľa Mgr. Ladislava Vikora a je aj horúcim favoritom v tomto školskom roku. Zapojte sa a skrášlite si triedu! Prostredie vplýva na našu pohodu a naša pohoda harmonizuje dušu a telo.

A diákönkormányzat újra meghirdeti az osztályok közötti versengést a legtisztább és legrendezettebb címért. Egyelőre úgy tűnik, hogy ismét a II.A lehet a befutó, akik minden tavalyi értékelés során teljes pontszámot értek el. A koronakarantén miatt a megérdemelt jutalmat csak most vehették át az iskola igazgatójától, Vikor Ladislavtól. Ti is vegyetek részt a versenyben és szépítgessétek az osztálytermeteket! A környezet, melyben naponta több órát töltünk el, nagyban befolyásolja közérzetünket, és az harmonizálja a lelket és a testet.

Autor: Olívia Sojková Dátum: 2.10.2020 Celý článok  Kritériá

Sme v zelenej fáze - Újra a zöld fázisban vagyunk
Informujeme vás, že na základe usmernenia RÚVZ Lučenec sa naša škola od 22.09.2020 opäť nachádza v zelenej fáze. Viac.. celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 22.9.2020 Celý článok  Kritériá

Naša škola dňom 11.09.2020 vstupuje do oranžovej fázy - 2020.09.11-ével a mi iskolánk a narancsszínű fázisba lépett
Na základe platných usmernení Vám oznamujem, že dnes t.j. 11.9.2020 nám RÚVZ Veľký Krtíš a následne aj RÚVZ Lučenec oznámil, že rodičia žiaka našej školy boli pozitívne testovaní na COVID-19. Viac.. celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 11.9.2020 Celý článok  Kritériá

Zahájenie školského roka 2020/2021

Zahájenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2.9.2020 od 8,30.Do školy je potrebné prísť do 8,00. hodiny. Ostatné dôležité oznamy v súvislosti s opatreniami COVID -19 sú k nahliadnutiu na našich webových stránkach.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.8..2020 Celý článok  Kritériá

Informácie pre zákonných zástupcov a plnoletých žiakov ohľadom nástupu do školy 2.septembra 2020

Všetky informácie sa nachádzajú tu

Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.8..2020 Celý článok  Kritériá

Ponuka neupotrebiteľného a prebytočného majetku

Zoznam neupotrebiteľného a prebytočného majetku

Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.8..2020 Celý článok  Kritériá

100% naplnenosť

V súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 oznamujeme 100% naplnenosť na odbore 3650 M staviteľstvo - vyučovací jazyk maďarský.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 22.6..2020 Celý článok  Kritériá

Voľné miesta po 1. kole PS 2020

Riaditeľstvo školy oznamuje uchádzačom o štúdium, že sa na škole bude konať 2. kolo prijímacieho konania .Kritériá na prijatie sú totožné, ako v kole prvom.

Naplnené a voľné miesta sú uvedené v tabuľke nižšie:

Voľné miesta po 1. kole PS 2020

Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.6..2020 Celý článok  Kritériá

Oznam: pre zákonných zástupcov žiakov prijatých na štúdium do 1. ročníka v šk.r. 2020/2021

PRIJÍMACIE KONANIE A ZÁPIS NA ŠTÚDIUM

Zápis prijatých žiakov do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 prebieha v týždni od 25. 5. 2020 do 29. 5. 2020 vzhľadom k aktuálnej situácii v online režime, preto prosíme rodičov, resp. zákonných zástupcov prijatých žiakov, aby venovali zvýšenú pozornosť dokumentom, ktoré im boli doručené poštou s rozhodnutím o prijatí na štúdium a najneskôr do piatku 29. 5. 2020 doručili škole riadne vyplnené a podpísané dokumenty - návratky.

 

MOŽNOSTI DORUČENIA:

 • Poštou na adresu: SPŠ stavebná Oskara Winklera, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec
 • Oskenované elektronicky na adresu sekretariátu: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk (do predmetu uveďte: Zápis_meno žiaka (žiačky)
 • Osobne v čase úradných hodín od 07:00 do 12:00 hod. na vrátnicu, resp. na sekretariát
 • Osobne mimo času úradných hodín v zalepenej obálke do školskej poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri malej bráne z vnútornej strany areálu školy.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Na Vaše prípadné otázky odpovieme na tel. č. 047/43210 72, alebo nás kontaktujte elektronicky na adrese: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk

Autor: riaditeľstvo Dátum: 25.5..2020 Celý článok  Kritériá

Oznam: vybavovanie potvrdení

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom, že potvrdenia o návšteve školy vybavujeme v súčasnej situácii elektronickou formou. O vydanie potvrdenia môžete požiadať e-mailom na adrese sekretariátu školy sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk Dôlezíté je do e-mailu uviesť celé meno žiaka, triedu a z dôvodu variability tlačív tiež účel , na ktorý má byť potvrdenie vystavené. Ďakujeme za pochopenie.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 4.5..2020 Celý článok  Kritériá

Oznam pre rodičov a žiakov školy

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie podpísaného ministrom školstva dňa 20.04.2020, Vám oznamujem, že na konci školského roka 2019/2020 sa okrem výchovných predmetov Etická výchova a Náboženská výchova, budú neklasifikované, t.j. hodnotené iba slovom „absolvoval“ aj vyučovacie predmety Telesná a športová výchova a Športová príprava.

Všetky ostatné vyučovacie predmety vo všetkých ročníkoch budú klasifikované.

V Lučenci, 21.04.2020 Mgr. Ladislav Vikor, riaditeľ školy

Autor: riaditeľstvo Dátum: 21.4..2020 Celý článok  Kritériá

Netradičný 42. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti

Epidemiologická situácia na Slovensku bohužiaľ zasiahla aj do organizácie Krajského kola SOČ, ktoré sa malo uskutočniť dňa 3. apríla 2020 v priestoroch SPŠ dopravnej vo Zvolene. Na základe vývoja situácie Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava rozhodol o obmedzenej – dištančnej forme uskutočnenia Krajského a Celoštátneho kola 42. ročníka súťaže.

Pri rozhodnutí sa zohľadnilo, že súťaž prebehla na školských kolách ešte podľa pôvodnej formy a na základe posunutých prác v e-systéme hodnotitelia Krajského kola mohli študovať písomnú aj grafickú časť prihlásených odborných prác. Súťažiaci sa tentokrát museli uspokojiť s hodnotením svojich prác len „na diaľku“ ,uvedomujúc si, že spôsob ústnej obhajoby pred hodnotiacou komisiou a diskusie v rámci prezenčnej formy súťaže sú nezameniteľné.

Našu školu na Krajskom kole SOČ reprezentovali práce žiakov, ktoré postúpili z 1. a 2. miesta školského kola: Alexander Jacso (IV.A) Polyfunkčný dom Woody a Imrich Hájaš (IV.A) Polyfunkčný dom. Práce našich žiakov bojovali v súťažnom odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia. Našim súťažiacim žiakom sa tento rok na prvých troch miestach umiestniť síce nepodarilo, ale podľa vyjadrenia krajskej hodnotiacej komisie rozhodovanie nemali ľahké, v rámci súťažného odboru sa zišla silná konkurencia a všetky práce boli na veľmi vysokej úrovni.

Výsledné hodnotenie Krajského kola prinieslo pre našich súťažiacich žiakov : 4.miesto Imrich Hájaš (IV.A), 5.miesto Alexander Jacso (IV.A) Našim súťažiacim žiakom, ktorí neľutovali svoje osobné voľno a mimo svojich školských povinností venovali nemálo času a veľkú aktivitu, kým dospeli do cieľového štádia srdečne gratulujeme!

Autor: Angela Fajdová Dátum: 20.4..2020 Celý článok  Kritériá

Informácia ohľadom prijímacích skúšok

Vzhľadom na aktuálnu situáciu dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Odporúčame výchovným poradcom, rodičom pravidelne sledovať harmonogram, v ktorom sú všetky termíny priebežne aktualizované podľa stránky učímenadiaľku.sk.

Prihlášku na strednú školu je možné podať do 15. mája 2020. Nevyžaduje sa potvrdenie lekára. Prijímacie pohovory sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Prijímacie skúšky budú zo slovenského jazyka a matematiky a pre žiakov zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. Pre všetkých v rozsahu učiva ZŠ. Na prijímacích skúškach je potrebná prítomnosť zákonného zástupcu žiaka/žiačky. V prípade prijatia je možné vykonať zápis ihneď po zverejnení oficiálnych výsledkov prijímacích skúšok. Pre vykonanie zápisu v tento deň je nevyhnutné predložiť zápisný lístok vydaný základnou školu. Preto si ho nezabudnite vyžiadať od základnej školy už pred prijímacími skúškami a priniesť ho so sebou!!! V prípade, že sa žiak pre závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže prijímacích skúšok zúčastniť, zákonný zástupca je povinný predložit najneskôr do 7,30 hodiny v deň konania skúšok potvrdenie a zároveň písomne požiadať povolenie vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.3..2020 Celý článok  Kritériá

Súčinnosť pri zabezpečení dobrovoľníkov na zvládnutie pandémie pred koronavírusom

Banskobystrický samosprávny kraj zároveň spustil online prihlasovanie dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem pomôcť s telefonickým zberom objednávok od seniorov, balením potravín a liekov a ich donáškou, ako výpomoc v zariadeniach sociálnych služieb či na ďalších pozíciách.

Záujemcovia sa môžu prihlasovať tu:

Prihláška

Autor: riaditeľstvo Dátum: 19.3..2020 Celý článok  Kritériá

Usmernenie ministerky školstva

Oznamujeme našim žiakom, ich rodičom a širokej verejnosti, že ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

V súlade s Usmernením ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach zabezpečíme na toto obdobie samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie cez edupage. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín konania internej časti maturitnej skúšky na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020. Čo to znamená konkrétne pre našu školu? Podľa horeuvedených skutočností vyplývajúce z Usmernenia sa termíny jednotlivých častí maturitných skúšok pre školský rok 2019-20 menia nasledovne:

-31.03.2020 - externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry -01.04.2020

- externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka

S najväčšou pravdepodobnosťou sa menia aj ostatné termíny, ale tieto zatiaľ nemáme potvrdené Okresným úradom BB: -28.-29.05.2020 - praktická časť odbornej zložky -08.-10.06.2020 - ústna forma internej časti V prípade zmien vás budeme informovať cez našu edupage stránku.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 13.3..2020 Celý článok  Kritériá

42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

Zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, má už dlhoročnú tradíciu na našej škole. Hlavnou myšlienkou súťaže je prispievať k rozvíjaniu tvorivého myslenia žiakov, rozširovať ich odborné vedomosti , zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru. Táto myšlienka aj tento školský rok oslovila niekoľkých našich nadaných žiakov a vďaka nim sme mohli 6. marca 2020 uskutočniť školské kolo prezentácií a obhajob prác SOČ. Nakoľko účasť bola nižšia ako pominulé školské roky, súťažilo sa iba v jednom súťažnom odbore.

V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia sa súťaže zúčastnili štyria žiaci s týmito prácami:

Erik SZABÓ, (IV. A) - Rekonštrukcia fary v obci Čerenčany

Imrich HÁJAŠ, (IV. A) - Polyfunkčný dom

Alexander JACSO, (IV. A) - Polyfunčný dom Woody

Ákos NÓGRÁDI, (IV. A) - Administratívna budova Green.

Súťažiaci sa aj napriek počiatočnej tréme snažili čo najlepšie odprezentovať svoje práce, pričom vložili do obhajoby vlastné myšlienky a odporúčania pre využitie v praxi. Pri obhajobe využívali aj rôzne vizualizačné prostriedky. Odborná hodnotiaca komisia na základe preštudovania predložených prác a vlastnej obhajoby určila nasledovné poradie: 1. miesto - Alexander JACSO

2. miesto - Imrich HÁJAŠ

3. miesto - Ákos NÓGRÁDI, Erik SZABÓ

Všetkým umiestneným študentom zo srdca gratulujeme! Súťažné práce z 1. a 2. miesta postupujú na krajskú prehliadku prác SOČ, ktorá sa uskutoční 3. apríla 2020 v priestoroch SPŠ dopravnej vo Zvolene. Dúfame, že aj na tejto prehliadke budú naši žiaci úspešní a prinesú ocenenie tak, ako sa to po minulé roky podarilo. Na záver by som sa rada poďakovala aj konzultantom prác, ktorí si v záplave práce našli čas, usmerňovali a podporovali žiakov v tejto mimoškolskej činnosti.

Autor: Ing. AngelaFajdová Dátum: 13.3..2020 Celý článok  Kritériá

Pracovná ponuka vo firme

Geomramor s.r.o (kameňolom v Tuhári) si hľadá technického pracovníka. Bližšie informácie vám poskytne pán riaditeľ na 0915 818 562.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.3..2020 Celý článok  Kritériá

Prerušenie vyučovania

Riaditeľ školy oznamuje všetkým žiakom školy, ich rodičom ako aj širokej verejnosti, že v zmysle Pokynu č. 003/2020/UKRBBSK "K prerušeniu vyučovania, prevádzky škôl a školských zariadení" bude od 12.03.2020 do 18.03.2020 vrátane (5 pracovných dní) vyučovanie a prevádzka aj našej školy prerušená.

Maturanti pozor!

V termíne konania maturít, t.j. 17.03.2020 a 18.03.2020 žiaci a určení zamestnanci nastúpia do školy a po vykonaní maturity odídu domov. Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie, o ktorom vás budeme informovať na našej edupage stránke, resp. cez aplikáciu edupage.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.3..2020 Celý článok  Kritériá

Imidž školy

Hoci budova našej priemyslovky, teda jedna jej časť určite, zďaleka nie je najmladšia, je na ňu pekný pohľad. Zrekonštruovaná fasáda, nové okná, pastelové farby... radosť chodiť do školy (!). Človeku by ani na um neprišlo, že vždy je čo zlepšovať. Vlastne to nie je celkom pravda. Na jeseň 2019 prišiel predseda ŽŠR Erik Szabó s nápadom, že našej budove predsa len niečo chýba – viditeľný názov školy. Vynikajúci marketingový nápad zaujal aj vedenie školy a v týchto dňoch je už aj zrealizovaný. Možno si poviete spolu so Shakespearom, že mnoho kriku pre nič. Ale ak patríte k ľuďom, ktorí vedia oceniť dobrý nápad a hľadajú vždy cestu ako veci zlepšovať a nebyť ľahostajní k svojmu okoliu, tak sa určite potešíte, že našu školu navštevujú iniciatívni a talentovaní študenti. Obrázky.. celý článok

Autor: Olívia Sojková Dátum: 21.2.2019 Celý článok  Kritériá

Valentínska kvapka krvi

Už celé štvrťstoročie sa nám darí spájať tému lásky a spolupatričnosti s darovaním krvi. "Láska lieči" je sloganom 25. ročníka Valentínskej kvapky krvi. Krv môžete darovať na pracoviskách Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky, na hematologicko-transfúznych oddeleniach v nemocniciach na celom Slovensku, ale aj počas mobilných odberov krvi vo vašom okolí. Valentínska kvapka krvi prináša každoročne skutočné príbehy plné ľudskosti. Aj mladí ľudia z našej školy sa každoročne zapájajú do tejto aktivity – Adrián, Adam, Dominik, Lukáš, Braňo, Matej, Denis - otvorili svoj príbeh dobrovoľného bezpríspevkového darovania krvi. Títo študenti motivujú aj ďalších, aby sa nebáli ihly a išli darovať krv. „Nevedeli sme, či budeme mať dostatok darcov, či sa akcia vydarí. Naši spolužiaci nás ale nesklamali a na darovanie čakali svedomito v rade, pretože chceli pomôcť.“ Tento rok sa však určite pripojím k valentínskym darcom krvi. Prečo? Pre nás je to len chvíľa času strávená darovaním, ale pre ľudí, ktorí ju nevyhnutne potrebujú je to záchrana. Stačí tak málo a dokážeme im pomôcť. Zapojte sa aj Vy do Valentínskej kvapky krvi a ukážte, že „Láska lieči“.

Autor: Barbi Mileiová, III. S Dátum: 21.2.2019 Celý článok  Kritériá

Ďalší šport, v ktorom sme prekonali svoje limity!
Volejbal je kolektívny šport, ktorý už určite každý z nás dobre pozná. Zachováva sa v ňom spolupráca a chcenie víťaziť nad svojimi slabosťami. Nebolo to inak ani dňa 10.02.2020, kedy sme si to mohli vyskúšať my, dievčatá. Zápasy sa niesli od smiechu až po bolesť, ktorá k tomu patrí. Aj tak naším hlavným cieľom bolo si to užiť. Podali sme naozaj snaživý výkon a nenechali sme sa zahanbiť. Dňa 12.02.2020 prišiel rad na našich chlapcov. Vo veľmi silnej konkurencií po skupinovom víťazstve proti Gymnáziu a Zdravotníckej škole, zvládli aj finálový súboj s Obchodnou akadémiou. Po naozaj skvelom tímovom výkone postúpili na regionálne kolo do Rimavskej Soboty, za čo im gratulujeme! Ďakujem zúčastneným: Lucia Salaiová, Daniela Kardošová, Karin Fízeľová, Barbara Mileiová, Lenka Karlíková, Sára Valachová a mentálna pomoc Martina Muránska. Matej Berky, Marek Čipčala, Matej Gondáš, Miroslav Ľalík, Lukáš Melich, Lukáš Telek a Jakub Mochťák. Najväčšia vďaka patrí nášmu pánovi profesorovi Jakubovi Škantárovi za to, že nás podporoval každú jednu sekundu hrania a veril, že to zvládneme. Obrázky.. celý článok
Autor: Danka Kardošová I.A Dátum: 17.2.2020 Celý článok  Kritériá

Oznam - voľby do Rady školy

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec, zvoláva na voľby do Rady školy (ďalej len „ RŠ“):

1. - na 5. marca 2020 o 16,00 hod. rodičov žiakov školy pre voľby zástupcov rodičov do RŠ,

2. - na 5. marca 2020 o 09,10 hod. pedagogických zamestnancov pre voľby zástupcov pedagogických zamestnancov do RŠ,

3. - na 5. marca 2020 o 13,00 hod. nepedagogických zamestnancov pre voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov do RŠ,

4. - na 5. marca 2020 o 12,05 hod. zástupcov ŽŠR pre voľby zástupcu žiakov do RŠ Voľby sa konajú v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Voľby sú všeobecné, rovné a tajné.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.2.2020 Celý článok  Kritériá

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021
Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 29.1.2020 Celý článok  Kritériá

Nechajte sa očariť zimou vo Vysokých Tatrách
Píšeme priamo z nášho lyžiarskeho kurzu vo Vysokých Tatrách, konkrétne z Tatranskej Lesnej, kde sa začal dňa 19.1.2020 lyžiarsky kurz I.A a I.B triedy. V nedeľu predpoludním sme nasadli do autobusu pred školou a tešili sme sa, že odídeme z hmlistého a sychravého počasia. Naša radosť bola skutočná, pretože Tatry nás privítali čistou oblohou a krásnym počasím. Do cieľa našej cesty sme prišli s veľkým očakávaním, ako to tam bude vyzerať. Ubytovanie je veľmi pekné, strava by mohla byť lepšia, no čo už, neprišli sme pribrať ale lyžovať. Po večernom rozkaze si nás učitelia rozdelili do skupín, podľa toho, kto ako zvláda lyže. Na druhý deň sa to začalo v Tatranskej Lomnici, kde sme skúsili naše schopnosti, či už na lyžiach alebo snowboarde. Myslím si, že každý bol spokojný a prvý deň aj unavený. Večer sa nám nechcelo spať, ale tak to býva, treba potrápiť aj učiteľov. Ďalšie dni sme sa zdokonaľovali v technike lyžovania a snowboardovania. Každý z nás by mohol písať o svojich pocitoch, ale to si necháme pre seba. V stredu nás čakal voľnejší deň, vyviezli sme sa na Hrebienok, kde je unikátna výstava ľadových sôch. Je sa načo pozerať - krása. Niektorí sa z Hrebienka zviezli na sánkach, čo bolo dosť adrenalínové. Boli sme aj na zamrznutom Štrbskom plese, sedačkou na Solisku a Skalnatom plese. Počasie je stále ukážkové, ale naša lyžiarska púť sa končí v piatok. No čo poviete? Závidíte? Hádam nie. Spoznali sme sa ešte viac ako v škole, nadviazali nové priateľstvá a „tešíme sa“, no predsa do školy ! Dovidenia Tatry! Obrázky.. celý článok
Autor: Danka Kardošová I.A, Tereza Marková I.B Dátum: 27.1.2020 Celý článok  Kritériá

Olympiáda v anglickom jazyku
Január je nielen mesiac povianočného zhadzovania kíl, polročného uzatvárania známok, ale je aj mesiac, kedy sa každoročne koná olympiáda v cudzích jazykoch. Tí najlepší z najlepších sa dňa 15. januára 2020 stretli a zmerali si sily pri zdolávaní gramatických cvičení a pri rozprávaní. Každoročne má jedna zo stredných škôl v Lučenci česť organizovať okresné kolo olympiády v cudzích jazykoch. Je to kopa práce, ale zároveň aj radosť organizovať takúto súťaž. Veď kedy inokedy sa môžu stretnúť tí najšikovnejší a najlepší angličtinári, keď nie na olympiáde. Tento rok bola touto výnimočnou udalosťou poctená naša škola, SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci, ktorá privítala na pôde školy 15 študentov z 10 stredných škôl z Lučenca a Fiľakova. Po úvodných milých a povzbudzujúcich slovách pána riaditeľa, Mgr. Ladislava Vikora boli študenti rozdelení do kategórií: 2A – 1. a 2. ročník gymnázií a OA 2B – 3. a 4. ročník gymnázií a OA 2C2 – študent, ktorého aspoň jeden rodič má materinský jazyk anglický 2D – 1.-4. ročník stredných odborných škôl. Pod dohľadom členov poroty sa pustili do celkom náročného gramatického testu, ktorý pozostával z posluchu, gramatiky a čítania s porozumením. Po zaslúženej prestávke sa stretli znova pri ústnej časti, kedy museli vytvoriť krátky príbeh na daný obrázok a potom vo dvojiciach tvorili určený dialóg. Za svoje výkony boli ohodnotení bodmi, ktoré po sčítaní ukázali výsledok ich snaženia. Dopadlo to takto: V kategórii 2A sa na prvom mieste umiestnila Kristína Binková (Súkromné gymnázium Lučenec). V kategórii 2B bol najlepší Denis Rovný (Súkromné gymnázium Lučenec). V kategórii 2C2 sa na prvom mieste umiestnil Maximilián Goodspeed (Gymnázium B.S. Timravy Lučenec). Kategóriu 2D vyhral Július Gembec (SOŠ technická Lučenec). Víťazom, samozrejme z celého srdca blahoželáme a držíme im palce na krajskom kole, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici. V neposlednom rade by som chcela vyjadriť veľkú vďaku za pomoc pri organizovaní súťaže zástupcovi riaditeľa školy, pánovi Csabovi Bónovi a členom odbornej poroty. Obrázky.. celý článok
Autor: Mgr. Zuzana Lukáčová Dátum: 16.1.2020 Celý článok  Kritériá

Jednoduché šťastie

Dlho som uvažovala nad tým, čo napísať do článku o vianočných aktivitách ŽŠR a našich študentov a ako vyjadriť ten pocit, keď vzniká projekt, ktorý si nenárokuje ani umeleckú ani profesionálnu úroveň a je „len“ jednoduchým vyjadrením ľudskej spolupatričnosti v čase, keď všetci túžia po tých najkrajších hodnotách – láske, porozumení, prijatí a solidárnosti.

17.12.2019 sme navštívíli klientov DSS Slatinka v ergoterapeutickej dielni v Lučenci. Prišli sme s darčekmi a Živým Betlehemom a odchádzali sme trochu iní. Videli sme a zažili sme totiž jednoduché šťastie. Ste zvedaví? Kliknite na http://vimeo.com/120148334.

18.12.2019 viedla naša cesta s betlehemom do Domova seniorov Ambra, aby sme im zaželali príjemné vianočné sviatky – osobne. Nič zložité a predsa tak zázračné, keď sa dívate niekomu do očí. Viac.. celý článok

Autor: Olívia Sojková Dátum: 19.12.2019 Celý článok  Kritériá

Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku pre školy a mládež
Pedagógovia a študenti si pod školským stromčekom našli darček v podobe e-learningového kurzu. Viac.. celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 16.12.2019 Celý článok  Kritériá

Vianočný bazár sa vydaril
V Žiackej školskej rade pri SPŠ stavebnej O. Winklera v Lučenci sme sa rozhodli osláviť tohtoročné Vianoce tak, ako sa patrí: darovaním,možno maličkostí, možno tak trochu zvyšných vecí, možno aj zásob z našich domácností... Darovali sme si kúsok radosti, že my sme tí šťastní, ktorí môžu obdarovať. Viac.. celý článok
Autor: Erik Szabó Dátum: 12.12.2019 Celý článok  Kritériá

Modrý Kameň a futsal

Modrý Kameň, známa oblasť gaštanových slávností, usporiadal 5.12.2019 Futsalový turnaj pod záštitou riaditeľky Spojenej strednej školy. Po vynikajúcej hre a troch vyhratých zápasoch nad školami Modrý Kameň, Gymnáziom Veľký Krtíš a Strednej školy Veľký Krtíš sme ukázali, že nie sme amatéri, ale futsal vieme hrať.

Odniesli sme si krásne 1. miesto. Tu sú naši najlepší: Jakub Ťažký I.A, Adam Huszár II.S, Dušan Kamenský III.S, Dominik Dobiaš IV.S – najlepší strelec, Adam Keszi IV.S, Marian Vašek IV.S, Matej Botoš IV.S. Touto cestou sa chceme poďakovať za organizáciu celého turnaja pani riaditeľke! Športu zdar a futsalu obzvlášť!

Autor: Jakub Ťažký, I. A Dátum: 6.12.2019 Celý článok  Kritériá

Bedminton – súťažný šport

Bedminton sa vyvinul z detskej hry. Prvé formy bedmintonu sa hrali bez siete, ktorá dnes ihrisko rozdeľuje na dve časti. Bedminton vtedy nebol príliš súťažný šport. Cieľom hry bolo len udržanie košíka vo vzduchu najdlhšie, ako sa len dá. Bedminton sa hral kooperatívne, nie konkurenčne ako v súčasnosti. Prvá moderná verzia bedmintonu sa vyvinula v Indii. Súčasťou hry sa stala sieť a hráči začali súperiť. Hru z Indie priviezli britskí vojaci a začala sa šíriť z britských kolónií do celého sveta. Táto zábavná hra sa stala populárnou v mnohých krajinách - tak jej súťažná forma ako aj rekreačná. Dňa 3.12.2019 sa uskutočnilo Okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok stredných škôl. V silnej konkurencii naše dievčatá a aj chlapci ukázali svoje kvality, nesklamali a obsadili krásne 2. miesta. V turnaji sme porazili Gymnázium Lučenec skupinu B, SOŠ hotelových služieb a dopravy Lučenec a Obchodnú akadémiu. Vyhrať však nad Gymnáziom skupiny A sa nám nepodarilo, ale s naším výkonom sme spokojní. Naši súťažiaci: Barbi Mileiová III.S, Sára Valachová II.S, Peter Havran IV.S, Filip Hronček II.S. Všetkým srdečne gratulujeme!

Autor: Barbi Mileiová, III. S Dátum: 4.12.2019 Celý článok  Kritériá

Za architektonickými a technickými pamiatkami do rakúskej metropoly
Čierna obloha, slnko ani za horami a ani za dolami. Naša škola v ten krásny štvrtok dňa 28.11.2019 vyrazila na exkurziu do Rakúska. Presnejšie do Viedne. Po rannej päťhodinovej ceste autobusom sme dorazili do cieľa. Autobus nás vysadil pred dvorným hradom, takzvaným Hofburgom. Nachádzali sme sa v centre mesta, kde ulicami cválali koníky a naokolo boli samé architektonické kúsky baroka. Naše oči sa nestíhali diviť. Zrazu pred budovou Múzea Sissi si mladý muž kľakol pred slečnu a požiadal ju o ruku. Bol to prekrásny jedinečný zážitok, ktorý nezažívame každý deň! Uličkami sme sa dostali k Dómu sv. Štefana, ktorý je vrcholom rakúskej gotiky. Po hodinovom voľnom programe, kedy sme sa mohli najesť a pozrieť dostupné obchody sme odišli autobusom do Technického múzea. V tomto múzeu je všetko od výmyslu sveta a exponáty ukazujúce zákony fyziky, mechaniky a optiky. Potom nasledujú prvé stroje z počiatkov techniky. Ďalšia časť je venovaná energii, parným strojom, parným lokomotívam, historickým automobilom, motocyklom, lietadlám a vrtuľníkom a lodiam až po technológie, ktoré sa budú používať v budúcnosti ako napríklad umelá inteligencia. Najvyššie poschodie je venované od pošty, cez telegrafy, telefóny, rádio a televíziu vrátane živého televízneho štúdia až po prvé mobily a počítače. Z múzea, kde sme strávili tiež hodinu, ktorú sme využili naplno prebádaním všetkých poschodí a častí, sme išli na vianočné trhy. Trhy sa nachádzali pri paláci Schönbrunn a tu sme strávili našu poslednú hodinu. Ochutnávali sme rôzne jedlá, nealkoholický punč a videli krásne ručne vyrábané suveníry. Vo Viedni sme strávili úžasný deň s množstvom zážitkov. Ďakujeme za zorganizovanie takejto skvelej exkurzie!
Autor: Marína Gorobec,III. A Dátum: 29.11.2019 Celý článok  Kritériá

Vstúpili sme do cechu stavbárskeho a geodetického
Dňa 22.11.2019 sa udiala ako každý rok, tradícia pre prvákov - Imatrikulácia. Deň sme začali netrpezlivým čakaním a učením sa prvých 3 hodín. A keď prišiel ten správny okamih, tak sme sa prezliekli do pyžám a prišli pre nás žiaci z 3. ročníka. Zaviedli nás do učebne, kde sa to všetko začalo. Slávnostné privítanie a následná úprava - maľovanie tváre a farbenie vlasov. Potom začali úlohy. Niektoré boli náročné, iné menej, ale hlavne sme sa zasmiali, ako sme vyzerali. Prekonali sme svoje sily a zvládli sme to. Spoločne sme to dali a stal sa z nás silný tím. Tretiakom sme sľúbili, že ich budeme počúvať a urobíme pre nich všetko. To bolo v prísahe a tú treba rešpektovať. Nakoniec nás pasovali do cechu stavbárskeho alebo geodetického. Veľmi Vám ďakujeme, že ste si to s nami užili a tento zážitok sa vryje do pamäte každého z nás a stane sa krásnou spomienkou. Teraz sme hodní toho byť Vašimi spolužiakmi. Viac.. celý článok
Autor: Danka Kardošová, I. A Dátum: 25.11.2019 Celý článok  Kritériá

Stolný tenis

Stolný tenis, hovorovo pingpong, patrí medzi najrýchlejšie športové hry, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Je to individuálny šport, hraný v hale, kde snahou hráča je zahrať loptičku ponad, prípadne popri sieťke na špeciálnom stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi, prípadne aby ju nemohol vrátiť.

20.11. a 21.11.2019 sa na ZŠ Vajanského konalo okresné kolo v tomto športe, kde si zmerali so súpermi svoje sily najskôr dievčatá, ktoré hrali dobrú hru, ale v silnej konkurencii sa im nedarilo zdolať, súpera. Nám chlapcom sa darilo viac a získali sme 3. miesto.

Naši hráči: Danka Balogová II.A, Natália Veličová II.A, Karin Fízeľová III.A, Barbi Mileiová III.S Mark Koncz I.B, Peter Teknős I.A, Áron Radoš I.B, Mário Marcinek IV.S Všetkým srdečne gratulujeme!

Autor: Peter Teknős,I. A Dátum: 22.11.2019 Celý článok  Kritériá

Čo všetko skrýva záhrada?

Opýtali sme sa nášho hosťa Ing. Magdy Krchňákovej, ktorá nás poctila svojou návštevou a porozprávala nám o všetkom, čo ju zaujíma a mohlo by aj nás. Je to žena plná nápadov, kreativity a neskutočného záujmu o všetko prírodné. Porozprávala nám o bylinkách, o ich pestovaní, nezabudla niektoré doniesť, ktoré má ešte v záhrade, mätu, levanduľu, šalviu, bazalku a iné. Hovorila o ich využití, liečivých účinkoch, ale aj o tom, čo všetko z byliniek vyrába. Spomenula a vysvetlila pojem permakultúra, monokultúra, nezabudla rozprávať aj o jedovatých rastlinách. Keďže sme stavbári, možno budúci záhradní architekti, vo svojich spomienkach hovorila o realizácii vlastnej záhrady, kde spomenula záhradné stavby - altánok, pergolu, vyvýšené záhony a iné. Pospomínala všetko, čo prešlo jej rukami, ako sa učila aj na vlastných chybách. Nezabudla poradiť čo, kde a ako vysádzať, ako kombinovať rastliny, aby dávali úžitok. Ako vytvoriť skalku, zelenú strechu, špirálový záhon a iné. November a december sú poslednými mesiacmi v roku a zároveň začiatkom obdobia vegetačného pokoja. Záhradná sezóna je tento rok ukončená a my sme ju ukončili práve týmto rozprávaním. Ďakujeme!

Autor: Natália Veličová,II. A Dátum: 20.11.2019 Celý článok  Kritériá

Anglické divadlo

Dňa 19.11.2019 sme sa my prváci, zúčastnili anglického divadelného predstavenia. Bol to príbeh o dvoch bratoch, ktorí boli dvojičky a vydali sa na cestu lesom. Boli hladní a našli muchotrávku. Jeden z nich využil situáciu, keď ho jeho brat nevidel a zjedol ju. Prišlo mu zle. Jeho láskavý brat išiel hľadať pomoc, doktora, ktorý by ho vyliečil. Dostal sa do dediny, kde boli ľudia lakomí a bezočiví. Nenašiel tam pomoc, a tak prešiel hory, doly a zoznámil sa s mnohými ľuďmi. Dostal sa aj do metra, kde jeden muž chcel spáchať samovraždu, on mu pomohol. Stal sa hrdinom mnohých ľudí. Až sa ocitol pri indiánke, ktorá mu dala zázračný liek a ten odniesol svojmu bratovi. Brat sa uzdravil a bol mu vďačný.

Zazvonil zvonec a divadla bol koniec. Ďakujeme pani profesorkám Mgr. Zuzane Lukáčovej a Mgr. Inke Balážovej, že sme sa mohli zúčastniť na tomto zábavnom predstavení, ktoré sme si užili.

Autor: Daniela Kardošová,I. A Dátum: 20.11.2019 Celý článok  Kritériá

VIANOČNÝ ŠTUDENTSKÝ VEČIEROK

My, študentský parlament, sme sa rozhodli zorganizovať ples pre Vás, žiakov stredných škôl, a ukázať že aj my sme kreatívni a že aj my mladí dokážeme veci, o ktorých len snívame: Ples pre študentov STREDNÝCH ŠKÔL Radi Vás uvidíme 21.12.2019 v priestoroch Hotela Pelikán na Vajanského ul. 13. CENA: 22€ •Moderná hudba •Program, ktorý zaujme •Módna prehliadka •Tombola •Kráľ a Kráľovná večierka •Večera •Studené misy •Voľná zábava

Žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera si môžu vstupenku kúpiť osobne u MURÁNSKEJ Martiny (III.A). Máme však obmedzený počet vstupeniek, z našej školy sa môže zúčastniť len 16 žiakov. Vstupenku si môžete zakúpiť od 25.11.2019. Tešíme sa na Váš záujem!

Autor: Martina Muránska Dátum: 20.11.2019 Celý článok  Kritériá

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019
Kompletná správa o o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/19 je k dispozícii k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum: 18.11.2019 Celý článok  Kritériá

Hraj futsal

O futsale sme už písali. Pripomeňme si niektoré údaje. Táto sálová hra, ako sa o futsale hovorí, má na Slovensku vynikajúcu úroveň, či už športovú alebo organizačnú. Aj naša škola má vynikajúcich futsalových hráčov, ktorí opäť nesklamali. Dňa 14. novembra 2019 sa konalo okresné kolo futsalového turnaja chlapcov v ŠH Arena v Lučenci. Súťažilo 8 družstiev v dvoch skupinách. Všetky zápasy v skupine sme po dobrých výkonoch vyhrali a to nad školami: Obchodnou akadémiou , Pedagogickou a sociálnou akadémiou a Gymnáziom Fiľakovo. V druhej skupine vyhralo Gymnázium B.S.Timravy. Vo finále sme mali prevahu aj gólové šance a celý zápas sme súpera k ničomu nepustili, ale nedokázali sme skórovať. Zápas skončil 0:0. Rozhodli až penalty, kde sme z troch pokusov premenili jeden a gymnázium dva. Skončili sme na 2. mieste.

Naši hráči: Matej Botoš IV.S, Dominik Dobiaš IV.S, Adam Huszár II.S, Alexej Jakuba III.S, Miroslav Ľalík IV.S, Richard Šága IV.S, Lukáš Telek IV.S, Marián Vašek IV.S, Jakub Ťažký I.A.

A čo na záver? No predsa gratulácia. Sme radi, že sa nám darí a tešíme sa na ďalšie zápasy. Za pomoc a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Autor: Mgr. Jakub Škantár Dátum: 14.11.2019 Celý článok  Kritériá

Kickbox a jeho úspešný reprezentant
Áno, hovoríme o Máriovi Kalužákovi, študentovi prvého ročníka, ktorý sa venuje kickboxu. Mário je členom Fortis gym klubu Lučenec, má 15 rokov a prvé úspechy v tomto športe. Prečítajte si, čo nám o sebe prezradil. Viac.. celý článok
Autor: Mgr. Inka Balážová, Danka Kardošová, I. A Dátum: 12.11.2019 Celý článok  Kritériá

Povedz si svoj názor!

Človek, ktorý chce byť v živote úspešný, sa bez ovládania pravopisu a poznania slovnej zásoby nemôže zaobísť. Celý proces učenia je náročný a vyžaduje si veľa času, množstvo vedomostí a cviku. Každý rok sa na našej škole organizuje súťažný kvíz „Povedz si svoj názor,“ kde súťažia študenti všetkých tried v trojčlenných družstvách. Nebolo to inak ani teraz 11.11.2019. My starší, ktorí to už poznáme, chceme zvíťaziť a pochutiť si na sladkej odmene. Súťažilo sa v ústnom aj písomnom prejave. V písomnom prejave sme dostali rôzne slovné doplňovačky, hlavolamy, ktoré sme mali vylúštiť. Potom nasledovala prezentácia na tému „freelancer“, kde sme sa dozvedeli, kto to je a čo je jeho náplňou práce a analyzovali sme texty s touto tematikou. Jeden člen skupiny ho nahlas prezentoval. Potom nasledovala pre nás zábavná časť, kde sme si precvičili svoje dramatické umenie. Hrali sme postavy zo známej Shakespearovej hry, Rómeo a Júlia. Nie každý mal tú odvahu predviesť svoje kvality, ale zvládli sme to. Aj sme sa zasmiali, hoci išlo o tragédiu. Dočkali sme sa záverečného vyhodnotenia a chutnej sladkej, hoci možno nezdravej odmeny.

Naši úspešní: 1. miesto: Martina Muránska III.A, Marína Gorobec III.A, Karin Fízeľová III.A 2. miesto: Daniela Balogová II.A, Natália Veličová II.A, Peter Kúdeľa II.A 3. miesto: Daniela Kardošová I.A, Juraj Pivka I.A, Leonard Stankovič I.A

A čo povedať na záver? Poďakovanie našim profesorkám, Mgr. Inke Balážovej a PhDr. Olívii Sojkovej. Všetkým patrí vďaka a gratulácia!

Autor: Danka Balogová II.A, Danka Kardošová I.A Dátum: 11.11.2019 Celý článok  Kritériá

Zdokumentovanie športovej histórie školy

Riaditeľstvo školy v súčasnosti pracuje na zdokumentovaní športovej histórie školy od jej vzniku až po súčasnosť. Hoci na našej škole študovalo nespočetné množstvo výborných športovcov, je pochopiteľné, že nie je možné vymenovať všetkých, teda aj tých, ktorí školu reprezentovali v rámci školských, okresných a krajských súťaží, hoci všetkým patrí ešte raz s odstupom času naše uznanie a poďakovanie. Podklady čerpáme z existujúcich kroník a zachovaných archívnych dokumentov, ale radi by sme využili aj živé spomienky samotných športovcov, ostatných absolventov školy, ich trénerov a učiteľov, najmä z obdobia rokov 1955 – 1985. Podmienkou zaradenia medzi najúspešnejších športovcov školy je zaradenie do reprezentácie, dosiahnutie výnimočných výkonov (osobných rekordov), hráčske pôsobenia v zahraničných ligách, v najvyšších ligových súťažiach v rámci ČSSR, SR, reprezentácia školy na celoštátnych súťažiach s umiestnením, reprezentácia školy mimo územia ČSSR, SR. ) Ak Vás práve teraz napadlo meno nejakého nášho bývalého žiaka, ktorý podobné úspechy dosiahol , napíšte nám, alebo zavolajte, aby sme si overili, či máme o ňom, resp. o jeho úspešnom športovom pôsobení aj po ukončení štúdia dostatočné informácie. Budeme vďační za každý podnet, prípadne aj doloženú fotodokumentáciu. Termín na zasielanie podkladov je do 20. 11. 2019. Kontakt: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk, tel. 0904486208

Za pomoc a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.11.2019 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 29.10.2019 Celý článok  Kritériá

Verejná obchodná súťaž - nápojový automat
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov za účelom nápojového automatu . Viac.. celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 23.10.2019 Celý článok  Kritériá

Na víťazstvo, Borovička!
Poznáte to, niekedy si človek musí v živote víťazstvo vyboxovať a niekedy naozaj doslova. Tvrdý šport, ťažké údery a boj až za hranicu síl vyžaduje silných a chladnokrvných bojovníkov – predstavte si, že pár takýchto športovcov sedí v jednej triede stavebnej priemyslovky v Lučenci. Viac.. celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 7.10.2019 Celý článok  Kritériá

Na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej sa zrodila študentská iniciatíva
Naša situácia je kritická. Treba obnovovať naše lesy, pretože na ich stav sa už nedá pozerať. Zároveň ich treba čistiť od voľne pohodeného odpadu, od plastov, skla, ktorý sa tam dostal vďaka nám. Napravme svoje chyby, urobme krok vpred, zmeňme sa! Viac.. celý článok
Autor: Jakub Matúška, IV. A Dátum: 4.10.2019 Celý článok  Kritériá

Cezpoľný beh
Aj naše mesto Lučenec organizuje každoročne súťaž v Cezpoľnom behu, kde reprezentujú našu školu tí najlepší alebo tí, ktorí to chcú skúsiť a zmerať si svoje sily v konkurencii. Dňa 4.10.2019 sa konalo obvodné kolo v kategórii žiaci SŠ. Viac.. celý článok
Autor: Danka Balogová, II. A Dátum: 4.10.2019 Celý článok  Kritériá

Horehronské hry v atletike
Banskobystrický samosprávny kraj usporiadal 2. októbra 2019 už 58. ročník hier v atletike žiakov základných a stredných škôl, tzv. Horehronské hry, ktoré sú najstarším atletickým podujatím v kraji. Ako každý rok, tak aj tento ročník finančne podporil BBSK. Viac.. celý článok
Autor: Martin Miklóš, III. S Dátum: 2.10.2019 Celý článok  Kritériá

O pohár riaditeľa školy
Futbalový zápas „ O pohár riaditeľa SPŠS O. Winklera“ v Lučenci má už niekoľko ročnú úspešnú tradíciu a tento rok je to už 14. ročník. Cieľom tohto turnaja je vyhľadávanie a podpora talentovanej mládeže z 8. a 9. ročníkov základných škôl. Organizátor turnaja pozorne sleduje jednotlivé zápasy, na základe ktorých vyberie tých najlepších. 30. septembra sa na ihrisku ZŠ Vajanského, stretlo 7 mužstiev žiakov základných škôl. Viac.. celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.9.2019 Celý článok  Kritériá

Európsky deň jazykov
Každoročne sa na našej škole dňa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. Naši profesori sprostredkúvajú informácie nám študentom, aké sú jazyky pre nás nesmierne dôležité a ako nám pomáhajú v našom smere, ktorým nás vedú. Vzdelanie, ktoré dostávame každý deň v podobe nášho materinského jazyka slovenčiny a pre nás cudzieho jazyka angličtiny je v našich životoch veľmi podstatné. Tohtoročný Európsky deň jazykov bol poňatý „stavbársky“. Na hodinách angličtiny nám bolo pustené video, po anglicky, ktoré nám priblížilo svet prírodných stavieb. Na videu sme videli rôzne domy, ktoré boli postavané z prírodných materiálov a ukážku toho ako sa takýto dom stavia. Keď sa pozrieme okolo seba, každý deň sa dozvedáme niečo iné a inak to nebolo ani dnes. Tento deň, by sa mal tradične dodržiavať každý rok na našej škole a byť aspoň malou poctou pre JAZYK.
Autor: Marína Gorobec III.A Dátum: 26.9.2019 Celý článok  Kritériá

Súťaž o najkrajšiu triedu a o najlepšiu triedu v prospechu

Školský rok začal a s ním aj známa súťaž o najkrajšiu triedu. Pravidelná kontrola tried začína od októbra. Kontroly nebudú dopredu oznamované. Hodnotiaca komisia bude chodiť po triedach, bodovať a sledovať tieto kritéria :

-vyloženie stoličiek

-poriadok v triede a v laviciach

-poriadok okolo koša

-čistota stien

-zotretá tabuľa

-kvety

-nástenka.

Vyhodnotenie súťaže bude v máji. Prvé tri miesta získajú finančnú odmenu. Minulý školský rok bol úspešný a výsledky boli veľmi tesné. Veríme, že tento rok sa triedam bude dariť ešte lepšie.

Autor: Erik Szabó, predseda ŽŠR Dátum: 25.9.2019 Celý článok  Kritériá

Terakotová armáda
Dňa 25.9.2019 sme sa III. A a III. S vybrali do miestnej synagógy, aby sme si prešli výstavu čínskej terakotovej armády. Na začiatku výstavy nás čakal film, v ktorom sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii, najmä o výrobe týchto vojakov. Čínska terakotová armáda bola objavená v roku 1974 neďaleko mesta Si-an v provincii Šen-si. Robotníci sužovaní suchom sa rozhodli vykopať studňu a namiesto vody našli niekoľko sôch koní a vojakov. Väčšina sôch je v mierne nadživotnej veľkosti (1,83-1,95 m), ale sú tu i sochy v zmenšenej mierke. Odhadovaný počet postáv je viac ako 8000 bojovníkov, 130 vozov s 520 koňmi. Zaujímavosťou je, že každá socha má iný výraz v tvári. Túto terakotovú armádu dal vytvoriť cisár Š’-chuang-ti v 3. storočí pred Kr. na ochranu hrobky. Od roku 1987 je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Dnes patrí toto mauzóleum k najväčším čínskym pamiatkam.
Autor: Barbi Mileiová, III. S Dátum: 25.9.2019 Celý článok  Kritériá

Biela pastelka
Pomôžte aj vy! 20. septembra 2019 vás počas 3. vyučovacej hodiny navštívia dvaja žiaci v doprovode Mgr. Lukáčovej. Budú mať pri sebe urničku, do ktorej môžete prispieť na dobrý účel. Ak prispejete aspoň 1 €, dostanete odmenu vo forme bielej pastelky. Počet pasteliek je obmedzený. Ďakujeme vopred v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska!
Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.9.2019 Celý článok  Kritériá

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2019
Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2019 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.6.2019 Celý článok  Kritériá

OZNAM O VOĽNÝCH MIESTACH A KONANÍ II. KOLA PRIJÍMCIEHO KONANIA NA ŠK.R. 2019/2020
Riaditeľstvo školy oznamuje 10 voľných miest na študijný odbor 3650M STAVITEĽSTVO a konanie II. kola prijímacích skúšok dňa 18.6. 2019. Záujemcovia doručia riadne vyplnenú a potvrdenú prihlášku na štúdium na SŠ poštou alebo osobne na adresu školy najneskôr do utorka 11.6.2019.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.6.2019 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa (učiteľky): vyučujúci (-a) odborných predmetov v študijnom odbore 3650M Staviteľstvo s nástupom od 01.09.2019 na plný pracovný úväzok.
Podrobnejšie tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.6.2019 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa (učiteľky) anglického jazyka s nástupom od 01.09.2019, 12 vyučovacích hodín (55 % miera vyučovacej povinnosti)
Podrobnejšie tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.6.2019 Celý článok  Kritériá

Slávnostná rozlúčka s maturantmi!
Piatkové predpoludnie patrilo našim maturantom. V spoločenskej miestnosti zneli tóny študentskej hymny. Hoci to bola rovnaká hymna, aká znie počas stužkových slávností, predsa len mala akýsi iný nádych. Znela tak trochu clivo. Bolo to asi tým, že sme sa lúčili so študentmi, ktorí v nej strávili krásne štyri roky. Akokoľvek ťažké alebo ľahké boli tieto školské roky, tak piatkom sa pre maturantov definitívne zaradili do kategórie minulosť. Mnohí si určite vydýchli, ale pre všetkých to bola chvíľa, ktorá ukončila jedno krásne životné obdobie. Maturantom sa životná cesta dostala na dôležitú križovatku. Ich životné cesty sa rozchádzajú. Nech si vyberú akýkoľvek smer, chceme im zaželať pevný krok, veľa síl a nech majú okolo seba samých dobrých ľudí. Každému jednému prajeme, aby začiatok ich novej cesty otvorila úspešná maturita.Fotogaléria tu ..celý článok
Autor: Mgr.Inka Balážová, Ing.Angela Fajdová Dátum: 31.5.2019 Celý článok  Kritériá

Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2019
Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2019 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.5.2019 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 15.5.2019 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2019
Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2019 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 13.5.2019 Celý článok  Kritériá

41. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 5. apríla 2019 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene uskutočnilo Krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. Oficiálne otvorenie sa konalo v priestoroch Domu kultúry ŽSR. SPŠ stavebnú Oskara Winklera v Lučenci na tejto významnej mimoškolskej činnosti žiakov stredných škôl mohli reprezentovať žiači Štefan Vincze (IV.A) a Rudolf Plaucha (IV.A), ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola SOČ. Práce našich žiakov bojovali v súťažnom odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia. V tvrdej konkurencií sa žiakovi Rudolfovi Plauchovi so súťažnou prácou – Vzelávacie centrum podarilo umiestniť na veľmi peknom 3. mieste. Žiakovi Štefanovi Vinczemu s prácou Hotel STEFAN sa na prvých troch miestach umiestniť síce nepodarilo, ale bojoval veľmi statočne a zato mu patrí pochvala tiež. Našim súťažiacim žiakom, ktorí zvládli boj a ukázali, že chcú v živote niečo dosiahnúť srdečne gratulujeme!

Autor: Angela Fajdová, metodička SOČ Dátum: 7.4.2019 Celý článok  Kritériá

41. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

Zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, má už dlhoročnú tradíciu na našej škole. Hlavnou myšlienkou súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborné vedomosti, zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru. Táto myšlienka aj tento školský rok oslovila niekoľkých našich nadaných žiakov a vďaka nim sme mohli 11. marca 2019 uskutočniť školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. Nakoľko účasť bola slabšia, ako pominulé školské roky, súťažilo sa iba v jednom súťažnom odbore.

V odbore 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia sa súťaže zúčastnili štyria žiaci so súťažnými prácami: Martin Marcinek (IV. A) s prácou Rest Complex Štefan Vincze (IV. A) s prácou Hotel STEFAN Rudolf Plaucha (IV. A) s prácou Vzdelávacie centrum Vladimír Gubala (IV. S) s prácou Wellness Resort. Súťažiaci sa aj napriek počiatočnej tréme snažili, čo najlepšie odprezentovať svoje práce, pričom vložili do obhajoby vlastné myšlienky a odporúčania pre využitie v praxi. Pri obhajobe využívali aj rôzne vizualizačné prostriedky. Odborná hodnotiaca komisia na základe preštudovania predložených prác a vlastnej obhajoby určila nasledovné poradie:

1. miesto - Rudolf Plaucha (IV. A) s prácou Vzdelávacie centrum

2. miesto - Štefan Vincze (IV. A) s prácou Hotel STEFAN

3. miesto - Martin Marcinek (IV. A) s prácou Rest Complex a Vladimír Gubala (IV. S) s prácou Wellness Resort.

Súťažné práce z 1. a 2. miesta postupujú na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2019 v priestoroch SPŠ dopravnej vo Zvolene. Dúfame, že aj na tejto prehliadke budú naši žiaci úspešní a prinesú ocenenie tak, ako sa to po minulé roky podarilo študentom našej školy. Na záver by som sa rada poďakovala aj konzultantom prác, ktorí si v záplave práce našli čas, usmerňovali a podporovali žiakov v tejto mimoškolskej činnosti. Fotogaléria tu..celý článok

Autor: Angela Fajdová, metodička SOČ Dátum: 11.3.2019 Celý článok  Kritériá

Kvalita kariérového poradenstva ako jeden z faktorov kvality života mladej generácie
V priestoroch Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci sa 21. januára 2019 konalo Pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl s odborníkmi a zástupcami školy. Cieľom stretnutia bolo poukázať na dôležitosť výberu strednej školy a jeho vplyv na uplatnenie sa absolventa v praxi. Viacej tu..celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 22.1.2019 Celý článok  Kritériá

SPŠ stavebná Oskara Winklera je magnetom pre športové talenty
Gratulujeme majstrovi sveta! Mnohí sme si už zvykli na množstvo športových ocenení a víťazstiev našich terajších a aj bývalých študentov, ale napriek tomu prekvapenia prídu - dnes v podobe mladého, seriózneho a talentovaného študenta I. A triedy – majstra sveta. Viacej tu..celý článok
Autor: Olívia Sojková Dátum: 18.10.2018 Celý článok  Kritériá

Učíme sa mimo školy .......
Dňa 4. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na výrobu drevených sendvičových panelov a výstavbu drevodomov. Viacej tu..celý článok
Autor: Angela Fajdová Dátum: 9.10.2018 Celý článok  Kritériá

Škola volá!

Každý rok koncom leta, pokazí mi náladu jedna veta: Škola volá! Hovorí sa v básni a povedia si to aj študenti. Ale netýka sa to našej školskej stránky, ktorá sa už teší na množstvo nových zaujímavých príspevkov od našich študentov aj pedagógov. Prežili sme krásne, horúce leto, a preto s chuťou a elánom vstupujeme do ďalšieho školského roka. Pevne verím, že bude úspešný ako pre žiakov, tak aj pre nás učiteľov a všetkých zamestnancov. Všetkým našim priaznivcom prajem radosť z čítania, inšpiráciu pri písaní a chuť do práce. Slávnostný začiatok školského roka 2018/2019 bude na školskom dvore o 8,00 hod.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.8.2018 Celý článok  Kritériá

Celoštátne kolo súťaže Rodinný dom VELUX
...“Dosiahnutie optimálneho prirodzeného osvetlenia priestoru je umením každého dobrého projektanta..." - aj takéto myšlienky odzneli počas slávnostného vyhodnotenia celoštátneho kola študentskej súťaže Rodinný dom VELUX, organizovanou firmou Velux Slovensko s.r.o. Úlohou študentov stredných škôl so zameraním na staviteľstvo bolo vytvoriť také dispozičné návrhy rodinných domov, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strešné okná Velux s optimálnym, energicky efektívnym riešením, zabezpečujúcim zdravé a pohodlné vnútorné prostredie. Ako pominulé roky, aj do terajšieho jubilejného 10. ročníka súťaže sa zapojilo päť žiakov našej školy. Na celoštátnom kole, ktoré sa konalo dňa 20. júna 2018 na palube lode Tanker Boat v Bratislave, našu školu reprezentovala práca žiaka Štefana Vinczeho (III.A) s názvom The Seaside Hause. Na súťaži sa stretlo spolu vyše 90 študentov z 10 stredných stavebných priemysloviek z celého Slovenska. A veru nestratili sme sa. Aj keď sa nám nepodarilo odniesť cenné miesta na stupienkoch víťazov, ale boli to kvalitné odborné chvíle v kruhu rovesníkov, odborníkov z radov architektov a zástupcov spoločnosti Velux. Práca Štefana Vinczeho bola odbornou porotou veľmi pozitívne vnímaná. Bola ocenená jeho kreativita a netradičné riešenie. Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho snaženie aj vytrvalosť! Dúfajme, že bude dobrým príkladom pre svojich spolužiakov a budeme sa tešiť zo zaujímavých dispozičných riešení Rodinných domov Velux aj na budúci rok.
Autor: Angela Fajdová Dátum: 26.6.2018 Celý článok  Kritériá

Ponuka voľných miest do II. kola prijímacieho konania na šk. rok 2018/2019
Riaditeľstvo školy oznamuje počty voľných miest po I. kole prijímacieho konania v nasledovných študijných odboroch:
 • 3650 M staviteľstvo (vyučovací jazyk maďarský): 15 voľných miest
 • 3692 M geodézia, kartografia a kataster (vyuč. jazyk slovenský): 11 voľných miest

II. kolo prijímacieho konania sa bude konať v utorok 19. júna 2018 od 8:00 hod. Kritériá pre prijatie sú zhodné s kritériami z 1. kola. Prihlášky na štúdium vydáva základná škola, ktorú žiak navštevuje. Záujemcovia môžu doručiť riadne vyplnené a potvrdené prihlášky na sekretariát riaditeľstva školy poštou alebo osobne najneskôr do 15. 6. 2018.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.5.2018 Celý článok  Kritériá

Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2018
Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2018 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 17.5.2018 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 15.5.2018 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2018
Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2018 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 14.5.2018 Celý článok  Kritériá

Doplňujúce voľby do Rady školy "Rodičia"
26.4.2018 - štvrtok sa konajá celoškolské a triedne rodičovské združenie so začiatkom o 15 hod. Hlavný program - Doplňujúce voľby do Rady školy "Rodičia". Účasť je potrebná!!!
Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.4.2018 Celý článok  Kritériá

40. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti
V piatok 6. apríla 2018 sa v priestoroch Súkromného gymnázia v Lučenci uskutočnilo Krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. Oficiálne otvorenie sa konalo v krásnych priestoroch lučeneckej Synagógy a dodalo prehliadke slávnostný ráz. SPŠ stavebnú Oskara Winklera v Lučenci na tejto významnej mimoškolskej činnosti žiakov stredných škôl mohli reprezentovať žiači- Rebeka Karboníková (IV.A), Lenka Gaberová (IV.A) a Tomáš Hyravý (IV.A), ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola SOČ. Viacej tu..celý článok
Autor: Angela Fajdová Dátum: 10.4.2018 Celý článok  Kritériá

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2018/2019
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2018/2019 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 6.4.2018 Celý článok  Kritériá

40. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti - školská prehliadka prác

Zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť má už dlhoročnú tradíciu na našej škole. Hlavnou myšlienkou súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborné vedomosti, zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru. Táto myšlienka, aj tento školský rok oslovila niekoľkých našich nadaných žiakov a vďaka nim sme mohli dňa 9. marca 2018 uskutočniť školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. Nakoľko účasť bola slabšia ako pominulé školské roky, súťažilo sa iba v jednom súťažnom odbore.

V odbore 10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia sa súťaže zúčastnili štyria žiaci s tromi súťažnými prácami:

1. Rebeka Karboníková (IV. A) a Lenka Gaberová (IV. A) s prácou Knižnica EL Libro

2. Marek Babarík (IV. A) s prácou Zimný štadión

3.Tomáš Hyravý (IV. A) s prácou Priestorové zameranie a tvorba dokumentácie pre pamiatkovú oblasť.

Súťažiaci sa aj napriek počiatočnej tréme snažili čo najlepšie odprezentovať svoje práce, pričom vložili do obhajoby vlastné myšlienky a odporúčania pre využitie v praxi. Pri obhajobe využívali aj rôzne vizualizačné prostriedky. Odborná hodnotiaca komisia na základe preštudovania predložených prác a vlastnej obhajoby určila nasledovné poradie umiestnenia prác:

1. miesto: Rebeka Karboníková a Lenka Gaberová - Knižnica EL Libro

2. miesto: Tomáš Hyravý - Priestorové zameranie a tvorba dokumentácie pre pamiatkovú oblasť

3. miesto: Marek Babarík - Zimný štadión

Všetkým umiestneným študentom zo srdca gratulujeme! Súťažné práce z 1. a 2. miesta postupujú na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 6. apríla 2018 v priestoroch Súkromného gymnázia v Lučenci. Dúfame, že aj na tejto prehliadke budú naši žiaci úspešní a prinesú ocenenie tak, ako sa to po minulé roky podarilo. Na záver by som sa rada poďakovala aj konzultantom prác, ktorí si v záplave práce našli čas, usmerňovali a podporovali žiakov v tejto mimoškolskej činnosti.

Autor: Angela Fajdová Dátum: 13.3.2018 Celý článok  Kritériá

Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa
Olympijské súťaže majú svoje čaro, a nemusia byť iba športové. Zapojiť sa do zápolenia, prekonať sám seba prináša radosť aj do školského vyučovania. Rozšíriť vedomostný obzor študentov a samozrejme spropagovať štúdium staviteľstva je aj ambíciou internetovej súťaže Stavbárska olympiáda, ktorú vyhlasuje Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Do jej druhého ročníka sa zapojili aj žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskára Winklera v Lučenci. Vďaka entuziazmu Ing. Kláry Galovej pod vedením Mgr. Auréla Fajda sa za školskými počítačmi vystriedali takmer všetci žiaci školy, aby si vyskúšali, čo všetko sa už na stavebnej priemyslovke zo „stavbáriny“ naučili. Nie každá odpoveď bola veľká sláva, ale mnohí zaregistrovali, že ich odbor je zaujímavý a má budúcnosť a je potrebné sa vzdelávať, veď šanca ďalšieho štúdia na vysokej škole tu je. Prepojenie stredných a vysokých škôl je niekedy dosť náročné, motivácia mladých ľudí ďalej študovať slabá, ale aj vďaka takýmto akivitám prichádzajú impulzy. Štvrtáci seriózne uvažujú o ďalšom štúdiu v odbore a aj tí mladší začnú svoje odborné vedomosti posudzovať trochu zodpovednejšie. SPŠ Oskara Winklera v Lučenci bola v rámci druhého ročníka olympiády vyhodnotená ako víťaz neoficiálnej súťaže škôl s najvyšším počtom získaných bodov aj najviac zapojených študentov. Možno si poviete: A čo tak zvíťaziť? Podarilo sa aj toto, veď každý žiak zvíťazil sám nad sebou. Dobrá škola motivuje svojich žiakov a podporuje ich odborný rast. Sme radi, že túto našu aktivitu ocenili osobne aj prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prodekan fakulty a stavebné konzorcium D4R7 a jeho generálny riaditeľ Juan Jose Bregel Serna ako hlavný sponzor súťaže. Všetkým účastníkom srdečne gratulujeme!
Autor: Olívia Sojková Dátum: 14.2.2018 Celý článok  Kritériá

2% z daní za rok 2017

Zrejme nikomu netreba predstaviť činnosť občianskeho združenia Scholaris. Netreba tu písať o tom, že koncom každého školského roka oceňuje najlepších žiakov, že prispieva na rôzne školské výlety, exkurzie, že kúpou didaktickej a informačno-komunikačnej techniky, nábytku prispieva k modernizácii vybavenia a výučby na našej škole. Škoda by bola nechať prepadnúť 2% (alebo 3%) zaplatenej dane za rok 2017. Ak ešte nemáte vybrané žiadne občianske združenie, nadáciu alebo dobročinnú organizáciu, ktorú podporíte tým, že vyplníte tlačivá na to určené a odovzdáte na daňovom úrade, tak vám ponúkame možnosť podporiť občianske združenie Scholaris. Naozaj nepotrebujeme od vás žiadne peniaze navyše ani v hotovosti, ani cez nejaký dar. Stačí ak si stiahnete tlačivá (nižšie), dáte ich vyplniť u zamestnávateľa a buď ich odovzdáte nám, alebo iným spôsobom doručíte na daňový úrad. To je všetko! A my budeme vďační, že ste nás podporili. Naši žiaci budú šťastnejší, ak budeme mať prostriedky na podporu takých aktivít, ktoré si bežne škola nemôže dovoliť podporiť. Ak máte známych, ktorí ešte nemajú združenie, ktoré by chceli podporiť, tak vytlačte tlačivá aj pre nich. Ak prejavíte vážny záujem, dokážeme vám tlačivá aj doručiť, stačí napísať na bonacs74@gmail.com. Ďakujeme za vašu dôveru a podporu! Scholaris

Tlačivo na poukázanie 2% z daní za rok 2017

Autor: Zástupca RŠ Dátum: 12.2.2018 Celý článok  Kritériá

Stavbárska olympiáda – máme 1.cenu
V období október 2017-február 2018 sa konal druhý ročník 3 kolovej stavbárskej olympiády vyhlásenej Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zapojiť sa mohli študenti všetkých stredných škôl na Slovensku. Naša škola sa zapojila prvýkrát a hneď obstála na výbornú. Vyhrali sme 1.cenu za najväčší počet zapojených študentov v rámci jednej školy. Veľké poďakovanie patrí všetkým zapojených študentom a aj p. Kláre Galovej, ktorá mi ochotne pomohla v 1.kole. Na slávnostnom preberaní ceny mi p.prodekan vyjadril obrovský obdiv a uznanie nad tým, že sa ešte nájdu v školstve ľudia, ktorí vedia motivovať takú veľkú skupinu študentov. Zároveň som sa mu poďakoval v mene školy, že olympiáda nám umožnila prezentovať a spropagovať našu školu nie len na regionálnej úrovni ale umožnila dostať sa do povedomia predstaviteľom aj vyšších odborných kruhov stavebného zamerania, kde bežne by sme sa nedostali.
Autor: Aurel Fajd Dátum: 8.2.2018 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre prijatie uchádzačov do športovej triedy v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo na šk. rok 2018/2019
Kritériá talentových skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka do športových tried na školský rok 2018/2019 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.1.2018 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1.kola 20.ročníka FYZKUSU s milým prekvapením

Aj tohto roku sme sa sa pokúsili zapojiť jednotkárov a dvojkárov z fyziky do korešpondenčného seminára FYZKUS, celkovo v počte 18 žiakov. Nenáleží mi zisťovať prečo na výsledkovej listine zapojených sa objavili len 4 žiaci, skôr o to viacej ma teší, že je medzi štvoricou chlapec, ktorý v silnej konkurencii žiakov SPŠ Murgaša BB, zameranej na prírodné vedy, obstál na 8.mieste a bol im skôr vyrovnaným súperom. Samozrejme aj ostatným patrí pochvala za prelomenie pasivity a predpokladám, že odmena všetkým už dorazila. Naši zapojení žiaci s ich umiestnením: 8. Martin Miklós I.S, 23. Barbara Mileiová I.S, 33. Samuel Gonda I.S, 35. Veronika Šimúnová I.S.

Výsledná tabuľka zapojených je v prílohe.

Čaká na vás druhé kolo s ešte väčšou odmenou!

Autor: Aurel Fajd Dátum: 21.1.2018 Celý článok  Kritériá

Stavbárska olympiáda
Stavebná fakulta STU v Bratislave, po úspešnom prvom, vyhlasuje druhý ročník súťaže pre študentov stredných škôl s názvom Stavbárska olympiáda. Určená je pre všetkých stredoškolákov bez ohľadu na zriaďovateľa a špecializáciu školy: www.stavbarskaolympiada.sk Cieľom súťaže je zvýšiť nielen informovanosť, ale zároveň aj záujem o štúdium na vysokých školách technického zamerania, v našom prípade o stavebníctvo, architektúru, krajinárstvo, ekológiu, geodéziu, matematické modelovanie... Súťaž bude prebiehať od 20. novembra 2017 do 21. decembra 2017, avšak vstúpiť do súťaže možno kedykoľvek, až do ukončenia posledného kola. Vyhlásenie víťazov bude 8. februára 2018 na Dni otvorených dverí SvF STU. Stavbárska olympiáda bude mať tri kolá, ktoré sa uskutočnia cez internet, všetky sú vo forme jednoduchého testu s odkazom na zdroje, kde sa dajú nájsť správne odpovede. Hodnotiť budeme počet správnych odpovedí, pri rovnosti bodov na prvých miestach spustíme „rozstrelové“ kolo, v ktorom bude na odpovede obmedzený čas. Víťazi budú odmenení zaujímavými cenami. Zároveň zverejníme aj rebríček najúspešnejších škôl, v ktorom poradie určí výsledný súčet bodov všetkých zúčastnených študentov danej školy. Vstúpiť do súťaže je jednoduché. Stačí sa zaregistrovať, zadať meno a priezvisko, školu a heslo. Veríme, že sa do súťaže zapojí čo najviac študentov aby sme týmto spôsobom spropagovali našu školu aj v odborných kruhoch.
Autor: admin Dátum: 18.10.2017 Celý článok  Kritériá

KOŽAZ - Jesenný čas
Farebná žiara pod nohami i nad hlavou, teplé zlatisté lúče babieho leta - to je ideálny čas na chvíľu posedieť si v záhrade pri šálke teplej kávy, ale aj pre Kurz na ochranu života a zdravia. Hoci sa náš kurz nekonal v našich veľhorách, aj príroda blízkeho okolia ukázala svoje čaro a my tretiaci sme si vychutnali toto jedinečné umelecké dielo prírody. Výber miesta bol zvolený tak, aby spĺňal všetky predpoklady pre realizáciu úloh vyplývajúcich z obsahu výuky kurzu. Program kurzu: -prezentácie na aktuálne témy -orientácia v prírode -zdravotnícka príprava -orientačný beh -turistika -riešenie mimoriadnych situácií -praktické precvičovanie Kurz trval tri dni, tak sme po odborných prezentáciách prešli priamo do terénu, kde sme si užili pešiu chôdzu, pokochali sa krásou opadaného lístia a teplého slnka. Precvičili sme si základné pravidlá prvej pomoci, orientáciu v teréne, ako sa správať v mimoriadnych situáciách. Záver kurzu bol o to zaujímavejší, že rozdelení do skupín sme plnili zadané úlohy a čakalo nás ich vyhodnotenie. Jesenný čas, krásu babieho leta sme si naozaj užili. Ďakujeme!
Autor: Nika Malatincová, III. A Dátum: 18.10.2017 Celý článok  Kritériá

Novohradské atletické hry
V poradí 57. ročník Novohradských hier v atletike prebehol v areáli pri ZŠ L. Novomeského v Lučenci. Nebola núdza o dobré výkony. Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa atletický areál na Rúbanisku zaplnil športovcami z okolia Lučenca. Do Novohradských hier v atletike sa zapojili ako každý rok stredné školy z Lučenca. Na programe dňa boli preteky na 100, 200 ako aj 1000 metrov, tiež štafeta 4x100 m a ďalšie atletické disciplíny. Naši študenti sa nedali zahanbiť a predviedli veľmi pekné výkony. V behu na 100 metrov medzi chlapcami dominoval Martin Miklóš (I. S) s časom 11,42 s a získal 2. miesto. Beh na 200 metrov s časom 23,10 s a 2. miesto obsadil Lukas Figa (III. S). 3. miesto v behu na 1000 m získal Adam Keszi (II. S) s časom 2:56. Vo vrhu guľou podal najlepší výkon Michal Ružinský (III. S). Štefan Vincze (III. A) v skoku do výšky a diaľky získal 3. miesto. Naši študenti predviedli skvelé výkony a tento rok sme boli jednou z najpočetnejších zostáv. Tu sú naši športovci: Dievčatá: Martina Muránska (I. A) Fruzsina Herényiová (I. S) Noémi Koroncziová (I. S) Barbara Mileiová (I. S) Chlapci: Daniel Vikor (I. A) Alexej Jakuba (I. S) Martin Miklóš (I. S) Peter Šüser (I. S) Adam Keszi (II. S) Lukas Figa (III. S) Michal Ružinský (III. S) Štefan Vincze (III. A) Gratulácia patrí všetkým! Jednoducho, máme skvelých športovcov!
Autor: Inka Balážová Dátum: 12.10.2017 Celý článok  Kritériá

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Arborétum Mlyňany
11. októbra 2017 boli naši študenti druhého ročníka pozvaní do Nitry na návštevu FZKI. Pre milovníkov rastlín, záhrad, stromov bola táto exkurzia ako stvorená. Cieľom exkurzie bolo spoznať záhradnú a krajinnú tvorbu, keďže žiaci druhého ročníka sa rozhodujú medzi dvomi oblasťami štúdia. S otvorenou náručou a s úsmevom na perách nás privítala pani Ing. Mária Bihúňová. Naše prvé kroky viedli k interaktívnej experimentálnej záhrade, kde sme si mohli popozerať isté druhy rastlín, dozvedieť sa o nich niečo zaujímavé, niečo nové. Táto záhrada predstavuje pre študentov praktickú výučbu s cieľom získania zručností a skúseností. Úzkou cestičkou obklopenou kvetmi sme sa dostavili do interiéru modernej fakulty. Pani Ing. Lenka Lackóová nás čakala s pripravenou prezentáciou, úvodnou časťou a informáciami ohľadom štúdia na fakulte. Naše ďalšie kroky viedli na zaujímavé prednášky. Zistili sme, načo slúžia mestské parky, alebo ako vypočítať vek stromu... Dozvedeli sme sa, že Lučenecký park je jedným z najkrajších parkov na Slovensku. Na fakulte boli k nám veľmi ústretoví a milí. Obedňajšiu prestávku sme si spravili v Galérii Mlyny. Najedli sme sa popozerali obchody a vyrazili do Arboréta v obci Tesárske Mlyňany. História kaštieľa a krása areálu nás uchvátila. Prechádzka 60 hektárovým areálom bola zaujímavá a náučná. Farby jesene a krása prírody má isté čaro, do ktorého sa je ľahké zaľúbiť. Autobus, pripravený na odchod nás už čakal. Každá rozprávka sa končí, taktiež naša exkurzia. Spomienky a zážitky si budeme ešte dlho pamätať, a preto sa chcem poďakovať aj našim pani profesorkám Ing. R. Palenčárovej a Ing. O. Kučerovej za príjemne strávenú stredu.
Autor: Erik Szabó, II. A Dátum: 11.10.2017 Celý článok  Kritériá

Cezpoľný beh
Bežecké podujatia sú jedni z najdlhšie existujúcich športových podujatí vôbec a boli kľúčovou súčasťou starovekých olympijských hier, tak ako je tomu aj teraz. Beh je stále viac populárny nielen medzi mládežou, ale tiež všetkými vekovými kategóriami. Dňa 6. októbra sa uskutočnilo obvodné kolo v Cezpoľnom behu, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola. Družstvo chlapcov reprezentovali: Adam Keszi, II. S Dávid Telek, IV. S Viac sa darilo Adamovi Keszimu, ktorý obsadil 2. miesto, keď zabehol 4,2 km za 16 minút. Našim chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
Autor: Jakub Škantár Dátum: 6.10.2017 Celý článok  Kritériá

Horehronské hry v atletike
Banskobystrický samosprávny kraj usporiadal 4. októbra už 57. ročník hier v atletike žiakov základných a stredných škôl. Podujatie sa uskutočňuje s finančnou podporou samosprávneho kraja na štadióne SNP na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 100, 800, 1500 m (chlapci), v skoku do výšky, diaľky, vrch guľou. Horehronské hry sú najstarším atletickým podujatím. Každý pretekár mohol štartovať maximálne v dvoch disciplínach. V silnej konkurencii a za krásneho počasia sa nám podarilo získať: 1. miesto v behu na 60 m - Martin Miklóš, I. S 2. miesto v behu na 100 m - Lukas Figa, III. S 3. miesto v behu na 300 m - Martin Miklóš, I. S Ani ďalší naši atléti sa v silnej konkurencii nestratili a obsadili pekné miesta. Tu sú všetci zúčastnení: Daniel Vikor I. A, Fruzsina Herényiová I. S, Noémi Koroncziová I. S, Alexej Jakuba I. S, Martin Miklóš I. S, Peter Šüser I. S, Lukas Figa III. S. Všetkým atlétom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie krásne úspechy
Autor: Nika Malatincová III. A Dátum: 4.10.2017 Celý článok  Kritériá

Darovanie krvi
Pred pár dňami som sa stala žiačkou školy, kde humanizmus a pomoc blížnemu nie sú len prázdne slová.Viacej tu..celý článok
Autor: Lenka Karlíková, I. A Dátum: 4.10.2017 Celý článok  Kritériá

Športu zdar a futbalu obzvlášť!
2. október sa niesol v duchu najmasovejšieho športu - futbalu. Naša škola usporiadala už 12. ročník futbalového turnaja pod záštitou riaditeľa školy pre žiakov základných škôl z okresu Lučenec. Je to tradícia na vyhľadávanie talentov zo žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ. Tí najlepší majú možnosť zdokonaľovať svoje umenie v športovej triede u nás v škole. Tohto roku súťažilo šesť družstiev, z ktorých vyžrebovali dve štvorčlenné skupiny. Hralo sa v rámci skupiny, každý s každým, dvakrát 10 minút podľa pravidiel. Hrací elán umocňovalo aj krásne počasie - babie leto. Hralo sa fair play. Vďaka patrí študentom našej školy aj kolegovi telocvikárovi, Mgr. Jakubovi Škantárovi za organizáciu, ozvučenie, fotenie. Mladí futbalisti dokázali, že futbal ich baví a tu sú najlepší: 1. miesto: ZŠ L. Novomeského 2. miesto: ZŠ Vajanského 3. miesto: ZŠ M.R. Štefánika Víťazom odovzdal ceny riaditeľ školy Mgr. Ladislav Vikor. Ocenil aj najlepšieho brankára a strelca. Najlepší brankár: Adam Husár, ZŠ Novomeského Najlepší strelec: Kevin Oláh, ZŠ Vajanského Všetkým športovcom prajeme veľa zdravia a športových úspechov!
Autor: V. Gubala III. S Dátum: 2.10.2017 Celý článok  Kritériá

Jazyk, veda a Božena Slančíková Timrava
Uplynulo už 150 rokov od narodenia rodáčky z Polichna pri Lučenci - Boženy Slančíkovej Timravy. Pri tejto príležitosti sa naši študenti zúčastnili odbornej prednášky doc. PaedDr. J. Lomenčíka, rodáka z Lučenca, ktorý žije v Banskej Bystrici, kde pôsobí na filozofickej fakulte UMB. Po krátkom úvode žiakov ZŠ, ktorí si pripravili dramatické pásmo z diela Ťapákovci v 21. storočí v modernom podaní sa docent Lomenčík podujal priblížiť študentom život a dielo Boženy Slančíkovej. V jeho podaní sme sa dozvedeli, že Božena Slančíková bola vynikajúcou pozorovateľkou vidieckej spoločnosti, zobrazovala jej atmosféru, vytvorila množstvo jedinečných postáv, charakterov, typov z novohradskej dediny. Pán Lomenčík sa zameral na vznik vlastných mien jednotlivých postáv ich tvorbu a historický vývoj. Dotkol sa aj jazyka a pravopisu. Prednáška bola veľmi dobrá i keď trochu náročná pre našich študentov. Ďakujeme a veríme, že sa ešte stretneme!
Autor: študenti I.A, I.S) Dátum: 26.9.2017 Celý článok  Kritériá

Deň bez áut
Deň bez áut je medzinárodný a celoeurópsky deň, ktorý verejnosť oslavuje každý rok 22. septembra, aby sa spropagovali prijateľnejšie spôsoby dopravy a tým sa znížil počet áut v mestách.Viacej tu..celý článok
Autor: Jakub Dibala Dátum: 22.9.2017 Celý článok  Kritériá

Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov je vyhlásený na 26. september. Každoročne si školy v celej Európe pripravia pre svojich žiakov rôzne aktivity, podujatia či jazykové konferencie.Viacej tu..celý článok
Autor: študentky IV. A Dátum: 21.9.2017 Celý článok  Kritériá

SPRECHEN SIE DEUTSCH?
Ak ste odpovedali ja a ak popri tom ovládate aj angličtinu, francúzštinu, španielštinu...patríte k šťastným ľuďom. Nielenže môžete preniknúť do sveta iných kultúr, ale šance uplatniť sa na trhu práce sú pre Vás oveľa lepšie. Hovoriť v modernej Európe niekoľkými jazykmi je dnes už takmer samozrejmosť a ovládanie cudzích jazykov je bránou k novým poznatkom a zážitkom. Aj o tomto sme sa 20.9.2017 rozprávali s pani ing. Michaelou Hrnčiarovou, ktorá na pôde stavebnej priemyslovky nebola po prvýkrát. Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec totiž pravidelne spolupracuje s našou školou a zastrešuje aktivity k Európskemu dňu jazykov, ktorý je 26. septembra. Tohtoročnú informačnú prednášku si vypočuli prváci a bola venovaná nemčine, jednému z najrozšírenejších jazykov Európskej únie. Osobitné poďakovanie patrí tlmočníkovi prednášky, žiakovi II.S triedy Richardovi Uhrapkovi, ktorý je multilingvistom (angličtina, nemčina, maďarčina, čeština, portugalština) a dohovorí sa takmer všade. Milí študenti, neváhajte, začnite sa učiť ešte dnes a budúci rok môžete osláviť tento deň v ďalšom cudzom jazyku.
Autor: Olívia Sojková Dátum: 20.9.2017 Celý článok  Kritériá

Geodetická meračka nie je žiadna hračka
Tento rok sme na našej škole obnovili dlhoročnú geodetickú akciu „meračka“ v teréne a strávili sme pri vodnej nádrži Ružiná zaujímavé tri dni.Viacej tu..celý článok
Autor: Tomáš Hyravý, IV. A Dátum: 20.9.2017 Celý článok  Kritériá

Začal sa týždeň bez áut!
Kedy by ste sa dokázali prinútiť, aby ste auto nechali doma a využívali MHD, bicykle či vlaky? Prečo je u nás tak málo bicyklov v uliciach? Skúste si odpovedať na tieto otázky. Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie. Naša škola ide každý rok príkladom a študenti aj učitelia podporujú ekologické formy dopravy.
Autor: Mgr.Inka Balážová Dátum: 18.9.2017 Celý článok  Kritériá

Celoškolské a triedne zasadnutia ZRŠ
Dňa 13.9.2017 sa uskutočnia na škole celoškolské a triedne zasadnutia ZRŠ o 15.hod. Všetci ste vítaní.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.9.2017 Celý článok  Kritériá

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2017
Výsledky 2. kola prijímacích skúšok 2017 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.6.2017 Celý článok  Kritériá

2. kolo prijímacích skúšok 2017

Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlasuje druhé kolo prijímacích skúšok, ktoré sa koná 20. júna 2017. Uchádzačom o štúdium ponúkame voľné miesta v študijných odboroch:

 • 3650 6 staviteľstvo (vyuč. jazyk slovenský)
 • 3650 6 staviteľstvo (športová trieda,vyuč. jazyk slovenský)
 • 3692 6 geodézia, kartografia a kataster (vyuč. jaz. slovenský)

Vyplnené a potvrdené prihlášky na štúdium na SŠ môžete doručiť poštou alebo osobne na sekretariát riaditeľstva školy do pondelka 12. 6. 2017.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 26.5.2017 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. a 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2017
Výsledky 1. a 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2017 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.5.2017 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2017
Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2017 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 9.5.2017 Celý článok  Kritériá

SÚŤAŽ „MLADÝ ROZPOČTÁR 2017“ NA SPŠ STAVEBNEJ O.WINKLERA V LUČENCI
„Mladý rozpočtár“ je súťaž pre študentov stredných škôl, na ktorých sa vyučuje odbor pozemné staviteľstvo. Jej cieľom je zvýšenie prestíže tvorby rozpočtov v stavebníctve a zároveň motivácia študentov v štúdiu stavbárskej odbornej problematiky. Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 9.5.2017 Celý článok  Kritériá

Celoštátne kolo prehliadky prác SOČ
V dňoch 25. - 28. apríla 2017 v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša a SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici sa konal 39. ročník celoštátnej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. V sedemnástich súťažných odboroch si vyskúšalo svoje zručnosti, nápady a vedomosti viac ako 250 žiakov stredných škôl z celého Slovenska, ktorí postúpili z krajských kôl SOČ. Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 9.5.2017 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto na pozíciu školník – údržbár s nástupom od 01.08.2017
Podrobnejšie tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.5.2017 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.5.2017 Celý článok  Kritériá

39. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 7. apríla 2017 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene uskutočnilo Krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 9.4.2017 Celý článok  celý článok

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2017/2018
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2017/2018 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 28.3.2017 Celý článok  Kritériá

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018
Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 pre nešportové študijné odbory 3650 M staviteľstvo +3692 M geodézia, kartografia a kataster sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 20.3.2017 Celý článok  Kritériá

39. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti pri Strednej priemyselnej škole stavebnej O.Winklera v Lučenci
Na našej škole je už tradíciou, že sa každý rok zapájame do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorej hlavnou myšlienkou je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborné vedomosti, zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru.Vicacej tu..celý článok
Autor: Angela Fajdová Dátum: 13.3.2017 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre prijatie uchádzačov do športovej triedy v študijnom odbore 3650 M staviteľstvo na šk. rok 2017/2018
Kritériá talentových skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka do športových tried na školský rok 2017/2018 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.1.2017 Celý článok  Kritériá

Dohoda o spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov
Komora sa usiluje o rozvoj výstavby a stavebníctva, staviteľstva, architektúry, prispieva k rozvoju vzdelávania v týchto oblastiach. Pre zabezpečenie tejto úlohy spolupracuje s univerzitami, vysokými a strednými odbornými školami - odteraz aj s našou školou. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 26.1.2017 Celý článok  Kritériá

POZVÁNKA NA „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2017“
Riaditeľstvo školy pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ do priestorov našej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti mestského parku v Lučenci na „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2017“, 2. februára 2017 v čase od 8.30 do 13.00 hod. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 17.1.2016 Celý článok  Kritériá

Obhajoba víťazstva volejbalistov

Dňa 8.12.2016 sa konalo okresné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl. Do súťaže sa prihlásilo toľko škôl, že sa muselo hrať v dvoch telocvičniach: na Obchodnej akadémii Lučenec a v našej. Hralo sa v dvoch skupinách po tri družstvá. Ako nasadené družstvo z minulého roka sme boli v skupine B spolu so SOŠ technickou z Lučenca a SZŠ tiež z Lučenca. Obidva celky náš tím porazil hladko v dvoch setoch.

Vo finále sa proti nám postavil víťaz z A skupiny a to GBST z Lučenca. V napínavej bitke sme po troch setoch zvíťazili. Tu sú výsledky jednotlivých setov: 1. 25:22, 2. 23:25, 3. 19:17. Podarilo sa nám obhájiť vlaňajšie víťazstvo v okresnom kole a postupujeme na regionálne kolo, ktoré sa koná vo Veľkom Krtíši. Volejbal je sieťovou a kolektívnou hrou. Popularita volejbalu vyplýva zo zaujímavého a pestrého obsahu hry, z činností, pri ktorých hráč musí spolupracovať so spoluhráčmi a neprichádza do osobného - priameho kontaktu so súperom. Naši úspešní volejbalisti: Marian Vašek I. S, Miroslav Ľalík I. S, Denis Grexa II. S, Martin Majkút II. S, Dávid Telek III. S, Michal Golian IV. A, Radoslav Janšto IV. S, Martin Bálint IV. S, Radovan Mydlo IV. S a Richard Stremi IV. S.

Autor: družstvo volejbalistov Dátum: 8.12.2016 Celý článok  Kritériá

Reklama na nástenku!
Okrem všestrannosti v športoch sa snažíme byť dobrí, my študenti III. S, aj v ostatných predmetoch. Na hodinách slovenského jazyka sme aktívni a máme chuť pracovať. O našej tvorivosti Vás dúfam presvedčí aj nástenka s kaligramami, ktorá visí na prvom poschodí. Na nástenke určite zaujme pestrosť tvarov, tvorivosť spolužiakov a najmä originalita kaligramov. Páči sa mi, že každý je iný, niečím sa líši a má vlastný význam. Beriem to ako snahu našej triedy byť zdatný aj v nešportových disciplínach.
Autor: III.S Dátum: 7.12.2016 Celý článok  Kritériá

Zahraj si s nami florbal!
Naša škola žije športom a to nie jedným. Na študentoch vidno, že radi a s chuťou hrajú akúkoľvek loptovú hru a nielen to. Práve to potvrdili víťazstvom vo florbale. Súťažilo 8 tímov a hralo sa v dvoch štvorčlenných skupinách. Hrací čas bol 15 minút. Všetky zápasy chlapci vyhrali a vo finále porazili kondične aj technicky Stredú zdravotnícku školu, 6:0. Víťazstvo im otvorilo cestu do regionálneho kola, ktoré bude v Rimavskej Sobote. Pre tých menej zainteresovaných niečo o tomto športe. Je to kolektívny halový šport, podobný pozemnému hokeju. Hrá 5 hráčov a jeden brankár. Cieľom hry je dopraviť loptičku do súperovej bránky. Tento šport sa vyvinul v USA, potom sa preniesol do Švédska, Fínska a Švajčiarska. Neskôr zaznamenal florbal obrovský rozvoj v mnohých krajinách na celom svete. Výzvou do budúcnosti je dostať pre tento šport Olympijský štatút. A tu sú naši víťazi menovite: Havran I.S, Olšiak II.S, Péter II.S, Laššan II.S, Mázor III.S, Meszároš III.S, Bálint IV.S, Mojžiš IV.S, Mydlo IV.S. Gratulujeme chlapci!
Autor:riaditeľstvo Dátum: 29.11.2016 Celý článok  Kritériá

Geodetická exkurzia a terénne cvičenia - Banská Štiavnica
V piatok 25. novembra sme sa všetci žiaci študujúci odbor geodézia, kartografia a kataster vybrali s našimi profesormi na návštevu mesta Banská Štiavnica. Hneď zrána sme si žiaci tretieho a štvrtého ročníka vypočuli prednášku o geodetickom meraní v podzemných priestoroch od našej pani profesorky Ing. Kláry Galovej, zatiaľ čo našim prvákom a druhákom dával pán profesor Ing. Pavol Fodor inštruktáž o úlohách terénneho cvičenia.Viacej tu..celý článok
Autor: Alžbeta Čajková, IV. A Dátum: 25.11.2016 Celý článok  Kritériá

Dôležitý oznam pre riaditeľstvá základných škôl,výchovným poradcom, kolegom, žiakom, rodičom a priateľom našej školy

Nakoľko sa v poslednom období rozširujú zavádzajúce a nepravdivé informácie o zlúčení, resp. o ďalšej existencii našej školy, ubezpečujeme Vás, že tieto informácie sa nezakladajú na pravde a pochádzajú pravdepodobne zo zdrojov, ktoré majú v úmysle našej škole v čase konania náborov na štúdium nejakým spôsobom uškodiť. Dovoľujeme si tak tvrdiť na základe skutočnosti, že naša škola má aj na ďalšie obdobie schválený plán výkonov na otvorenie dvoch tried podľa platného všeobecne záväzného nariadenia nášho zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja. Z overených zdrojov sme od viacerých poslancov zastupiteľstva a členov komisie školstva BBSK dostali informáciu, že o zániku, ani o zlučovaní našej školy s inou strednou školou do dnešného dňa neprebehli v rámci zasadaní zastupiteľstva BBSK v tejto veci žiadne oficiálne rokovania. Na základe uvedených skutočností Vás zdvorilo žiadame, aby ste v tomto zmysle pravdivo informovali všetkých žiakov základných škôl, ich rodičov, resp. zákonných zástupcov, ale aj širokú verejnosť, aby sme takýmto spôsobom spoločne zabránili ďalšiemu šíreniu nepravdivých informácií, ktoré odrádzajú potencionálnych záujemcov o štúdium na našej škole.

Za pochopenie vážnosti situácie a prejavenú náklonnosť Vám vopred ďakujem.

Mgr. Ladislav Vikor, riaditeľ školy

Autor: riaditeľstvo Dátum: 29.11.2016 Celý článok  Kritériá

Aj my používame najmodernejšie učebnice angličtiny na trhu
V tomto školskom roku sa naši prváci začali učiť z jednej z najmodernejších učebníc angličtiny na trhu. Hovoríme o učebnici FOCUS z vydavateľstva PEARSON. Je to vynikajúca učebnica, ktorá rozvíja všetky jazykové zručnosti(čítanie, písanie, rozprávanie, posluch), gramatické vedomosti študentov ako aj slovnú zásobu. V učebnici je vyrovnané zastúpenie textov a obrázkov. Články sú moderné a blízke súčasnému študentovi. V časti písanie a rozprávanie je veľa užitočných fráz a slovných spojení. Posluchové cvičenia sú pútavé. Pre šikovnejších sú v učebnici extra cvičenia. Učebnica je ucelená, má veľmi dobrú štruktúru. Témy zodpovedajú požiadavkám na maturitnú skúšku. Verím, že učebnica FOCUS je pre nás tá pravá. Dostali sme aj certifikát, viď tu.
Autor: Mgr.Zuzana Lukáčová Dátum: 24.11.2016 Celý článok  Kritériá

Za poznatkami vedy a kultúry
Dňa 23.11.2016 sme my druháci navštívili Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Chceli sme získať vedomosti o tejto škole, pretože nás na konci druhého ročníka čaká rozhodnutie, v akom študijnom odbore budeme ďalej pokračovať. Či to bude pozemné staviteľstvo alebo záhradná a krajinná tvorba. Viacej tu..celý článok
Autor: študenti II.A a II.S Dátum: 23.11.2016 Celý článok  Kritériá

Uvítanie prvákov do cechu stavbárskeho a geodetického
Ako na každej strednej škole sa koná privítanie prvákov, tak to bolo aj u nás, v stredu 16.11. Imatrikulácia je slávnostné uvedenie prvákov do študentského života na škole. Pre našich prvákov sme si my tretiaci, pripravili rôzne úlohy, ktoré museli splniť. Úlohy mali v celku jednoduché a zostavené tak, aby sa zabavili aj oni, aj my. Čo by to bola za imatrikulácia, keby študenti neboli patrične pokreslení a samozrejmosťou boli aj vtipné účesy. Určite mi všetci dajú za pravdu, že to bola imatrikulácia ako sa patrí. Po splnení úloh sa prečítali prísahy prvákov, sľúbili, že ich budú dodržiavať a na záver prísahy všetci stavbári boli uvedení do cechu stavbárskeho, tak ako dakedy my a to pomocou príložníkov, ktoré sme pocítili na zadnej časti tela. Podobne to bolo aj s geodetmi, tí to mali o niečo príjemnejšie. Športovci – stavbári neboli taktiež o nič ukrátení a po „príjemnom“ výprasku ich čakala futbalová lopta, ktorej museli dať pusu. Týmto gestom sme ich oficiálne privítali medzi seba. Veľmi sme sa snažili, aby všetko klapalo podľa plánov, aby sa všetci zabávali a aby mali z tohto dňa nezabudnuteľný zážitok. A myslím, že sa nám to naozaj podarilo. Takže milí prváci, na záver môjho článku Vás chcem ešte raz srdečne privítať medzi nami a popriať Vám veľa úspechov na našej škole.
Autor: Gaberová Lenka III.A Dátum: 16.11.2016 Celý článok  Kritériá

Týždeň dobročinných akcií
Dlhoročnou tradíciou na našej škole a jedným z cieľov školského vzdelávacieho programu je podporovať humanitné, charitatívne a dobročinné akcie. Druhý novembrový týždeň sa niesol v znamení dobrých činov žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera Lučenec. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 11.11.2016 Celý článok  Kritériá

Študentská kvapka krvi
Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život.Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 9.11.2016 Celý článok  Kritériá

Povedz si svoj názor
Každoročne naše profesorky slovenského jazyka pripravujú súťažný kvíz „Povedz si svoj názor.“ Tento rok sa súťažilo na témy čitateľská a finančná gramotnosť.Viacej tu..celý článok
Autor: Gaberová Lenka III.A Dátum: 7.11.2016 Celý článok  Kritériá

Oliver Twist trochu inak
Žiaci SPŠ stavebnej Oskara Winklera Lučenec si 11.11.2016 vo Zvolene v Divadle Jozefa Gregora Tajovského pozreli divadelné predstavenie „OLIVER TWIST“ v angličtine. Nebolo to však obyčajné divadlo, bolo jedinečnou príležitosťou overiť si svoje vedomosti z anglického jazyka naživo. Počuť dialógy s dejom odohrávajúcim priamo pred očami divákov, je úplne odlišné ako nahrávky v škole. Táto divadelná hra poukazuje na príbeh chlapca - siroty, s ktorým sa osud neľahko zahral. Oliver je milý, srdečný a silný typ osobnosti. Na dieťa je nesmierne odvážny a jediné po čom túži je láska. Autor kritizoval vtedajšiu Londýnsku spoločnosť a poukázal na sociálnu problematiku ako aj jej dopad na výchovu detí. Otvorene popisuje všetky úskalia života detí, ktoré sú odkázané a zverené do opatery štátu. Mali sme možnosť uvedomiť si, aké ťažké to v tej dobe muselo byť pre deti, aký ťažký je život bez rodičov.
Autor: Gaberová Lenka III.A Dátum: 1.11.2016 Celý článok  Kritériá

Ďalší úspech našich športovcov
Dňa 27.10.2016 sa konalo okresné kolo vo futsale v Lučeneckej aréne na výstavisku. Tohto turnaja sa zúčastnilo 9 škôl z okresu. Hrali vždy dve skupiny po 12 minút. Naši študenti v zápase o bronz porazili Obchodnú akadémiu Lučenec v penaltovom roztrele.
Výsledné poradie:
1. Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo 2. Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy Lučenec 3. SPŠ stavebná Oskara Winklera Lučenec
A čo je vlastne futsal? Pre tých, ktorí nevedia je to halová obdoba futbalu. Vznikol v Brazílii, pôvodne ako šport futbalových veteránov. Po futbalovej kariére sa presunuli hráči z trávnikov do menších plôch, do hál. Našim športovcom gratulujeme a tešíme sa na bronzovú medailu!
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.10.2016 Celý článok  Kritériá

Pravda o drogách
Drogy každoročne ničia a ruinujú milióny ľudských životov. Čo by ste mali o nich vedieť? To bola téma besedy našich študentov s aktivistom občianskeho združenia Slovensko bez drog. Nazvime ho Milan. Aj on sám skúsil, čo je droga ale už nikdy viac. V rámci prieskumu medzi tínedžermi, ktorý zisťoval, čo ich predovšetkým viedlo k užívaniu drog, 55% z nich odpovedalo, že to bol tlak zo strany priateľov. Chceli byť „cool“ a obľúbení. Díleri to vedia. Milan vysvetľoval, čo sú drogy, ich účinky a následky. Študenti, vo všeobecnosti majú znalosti o drogách a predsa im podľahnú. Práve prevencia takouto formou by mala pomáhať. Milan pripomenul, že práve díleri sa budú k vám správať ako priatelia a ponúknu sa, že vám „pomôžu“ s „niečím,“ čo vás postaví na nohy. Ale pozor, kašlú na to, či drogy zruinujú váš život alebo nie, hlavne nech dostanú zaplatené. Jediné o čo im ide, sú peniaze. Poznajte fakty o drogách a urobte vlastné rozhodnutia.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 24.10.2016 Celý článok  Kritériá

Ako bývali naši predkovia?
V mnohých dedinkách nášho regiónu nájdeme skutočné skvosty ľudovej architektúry, aj keď na prvý pohľad vyzerajú ako staré a ošarpané budovy. Sú dôkazom umu a šikovnosti obyvateľov Novohradu. Ekologické, ekonomické a estetické domčeky sú dodnes živým svedectvom rozvinutej ľudovej kultúry v našom regióne spred viac ako sto rokov. Je dôležité, aby sa na toto významné kultúrne dedičstvo nezabudlo, a preto oceňujeme snahu Novohradskej knižnice v Lučenci, ktorá nám sprostredkovala prednášku stredoškolského profesora p. Böszörményiho. Výklad spestrený bohatým fotodokumentačným materiálom nám priblížil spôsob výstavby obydlí, ich pôvodnú i dnešnú podobu. Dozvedeli sme sa aj veľa zaujímavostí o živote našich obyvateľov. Ďakujeme Novohradskej knižnici v Lučenci, že sme si takto zaujímavo a vo veľmi peknom prostredí pripomenuli Deň svetového kultúrneho dedičstva.
Autor: PhDr. Olívia Sojková Dátum: 14.10.2016 Celý článok  Kritériá

Kurz na ochranu života a zdravia alebo ak chcete, turistický kurz
Tatry sú v jesennom období naozaj rozprávkovo krásne. Biela prikrývka a vysokohorský svieži vzduch majú svoje čaro. O tom sme sa mohli presvedčiť my, tretiaci SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci, na kurze ochrany života a zdravia.Viacej tu..celý článok
Autor: Gaberová Lenka III.A Dátum: 14.10.2016 Celý článok  Kritériá

Zelená je tráva, futbal to je hra...
Poznáte? Určite! Začiatok známej piesne najmasovejšieho športu – futbalu. Ani tento rok sme neporušili tradíciu a dňa 3. októbra usporiadala naša škola už 11. ročník futbalového turnaja pod záštitou riaditeľa školy pre žiakov základných škôl z okresu Lučenec.Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 3.10.2016 Celý článok  Kritériá

Máme bronz na Majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou
Slovenský reprezentant a študent štvrtého ročníka našej školy Michal Golian sa v dňoch 1. - 10. októbra zúčastnil Majstrovstiev sveta v pretláčaní rukou v bulharskom Blagoevgrade. Talentovaný osemnásťročný Kokavčan potvrdil v náročnej juniorskej kategórii nad 80 kg svoje vysoké ambície a tešil sa tak z bronzového kovu. Umiestnenie na tretej priečke je pre Michala obrovský úspech vzhľadom na to, že šampionát tohto typu bol pre neho premiérový. Michalovi prajeme do budúcnosti mnoho podobných úspechov.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 1.10.2016 Celý článok  Kritériá

Hor sa na bicykle!
Povedali si naši študenti pod vedením riaditeľa školy Mgr. Ladislava Vikora a telocvikára Mgr. Jakuba Škantára. Preverili si svoju kondíciu a prevetrali pľúca. Keďže Lučenec je tento týždeň v pohybe, ani naša škola neporušila tradíciu. Trasa bola náročná, merala viac ako minulý rok a to 68,5 km.Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 21.9.2016 Celý článok  Kritériá

SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
Ešte pár dní a je to tu. Začiatok nového školského roka. Ten náš 2016/17 bude určite iný ako bol ten predchádzajúci. Naši prváci sú isto plní očakávania a možno realita bude úplne iná ale s tým treba počítať. Veríme, že tento školský rok všetkých príjemne prekvapí, že študenti nájdu v našej škole útočisko, dobrú atmosféru a príjemných učiteľov. Určite ste počas prázdnin načerpali nové sily do všedných dní a užijete si príjemné slnečné lúče, ktoré má pre nás september určite ešte odložené. Aj naša školská stránka má pre Vás pripravených veľa inšpirácií. Tešíme sa na Vás. Vedenie školy a pedagógovia. Slávnostný začiatok bude na školskom dvore o 8,30 hod.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.8.2016 Celý článok  Kritériá

Oznam pre žiakov a absolventov školy!
Ipeľské tehelne a.s. Lučenec hľadajú na mesiace júl – august 2016 šikovného brigádnika na pozíciu rozpočtára materiálov. V prípade záujmu kontaktujte pána Jančkára na tel.č. 0905 895 732.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 23.6.2016 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa anglického jazyka s nástupom od 01.09.2016
Podrobnejšie tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 14.6.2016 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.6.2016 Celý článok  Kritériá

Ponuka voľných miest do 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2016/2017

Riaditeľstvo školy oznamuje, že má po 1. kole prijímacieho konania voľné miesta v nasledovných študijných odboroch:

 • 3650 M staviteľstvo (vyuč. jazyk slovenský)
 • 3650 M staviteľstvo (vyuč. jazyk maďarský)
 • 3650 M staviteľstvo (športová trieda -vyuč. jazyk slovenský)
 • 3692 M geodézia, kartografia a kataster (vyuč. jazyk slovenský)
 • 3692 M geodézia, kartografia a kataster (vyuč. jazyk maďarský)

2. kolo prijímacieho konania, ktoré sa bude konať v utorok 21. júna 2016. Kritériá pre prijatie sú zhodné s kritériami z 1. kola PS. Záujemcovia môžu doručiť riadne vyplnené a potvrdené prihlášky na sekretariát riaditeľstva školy poštou alebo osobne.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 24.5.2016 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. a 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2016
Výsledky 1. a 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2016 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.5.2016 Celý článok  Kritériá

38. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 8. apríla 2016 sa v priestoroch Spojenej školy Kremnička v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. SPŠ stavebnú O. Winklera v Lučenci na tejto významnej mimoškolskej činnosti žiakov stredných škôl reprezentovali traja žiači IV. D triedy, s dvoma prácami v súťažnom odbore 05 – Životné prostredie, geografia, geológia. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 15.4.2016 Celý článok  celý článok

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2016/2017
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2016/2017 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.3.2016 Celý článok  Kritériá

OZNAM k nedoručeným pozvánkam na prijímacie a talentové skúšky do športovej triedy, ktoré sa konajú v dňoch 30.a a 31. marca 2016
Na základe niekoľkých avizovaných upozornení o nedoručení pozvánok na prijímacie a talentové skúšky do športovej triedy Vám týmto oznamujeme, že došlo k pochybeniu zo strany Slovenskej pošty, a.s., nakoľko všetky pozvánky boli podané na pošte Lučenec 3 – prevádzka Rúbanisko Lučenec, ktorá je momentálne v rekonštrukcii dňa 10. 3. 2016, o čom máme doklad o úhrade poštovného. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 23.3.2016 Celý článok  Kritériá

37. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti pri Strednej priemyselnej škole stavebnej O.Winklera v Lučenci

Na našej škole je už tradíciou, že sa každý rok zapájame do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorej hlavnou myšlienkou je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborné vedomosti , zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru. Táto myšlienka, aj tento školský rok oslovila niekoľkých našich nadaných žiakov a vďaka nim sme mohli dňa 10. marca 2016 uskutočniť Školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 18.3.2016 Celý článok  celý článok

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2016/2017
Kritériá talentových skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka do športových tried na školský rok 2016/2017 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 30.1.2016 Celý článok  Kritériá

História priplávala do Bratislavy- Pozvánka na exkuziu 30.11.2015
Chcete sa ocitnúť na palube Titanicu? Bratislavská Incheba ponúka výstavu venovanú známej luxusnej lodi, ktorá sa nemala nikdy potopiť. Svoju prvú plavbu skončila vo vodách Atlantiku. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.9.2015 Celý článok  Kritériá

Výzva rodičov a učiteľov poslancom NR SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR
My, rodičia a učitelia detí v školách a školských zariadeniach na Slovensku, vyzývame poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby neschválili zmenu zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá by zriaďovateľom škôl a školských zariadení poskytla pri voľbe riaditeľa právo veta. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.6.2015 Celý článok  Kritériá

Ponuka voľných miest do 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2015/2016

Riaditeľstvo školy oznamuje, že má po 1. kole prijímacieho konania voľné miesta v nasledovných študijných odboroch:

 • 3650 M staviteľstvo - 5 voľných miest
 • 3650 M staviteľstvo (športová trieda) - 8 voľných miest
 • 3692 M geodézia, kartografia a kataster - 7 voľných miest

2. kolo prijímacieho konania, ktoré sa bude konať v utorok 16. júna 2015 od 8:00 hod. Kritériá pre prijatie sú zhodné s kritériami z 1. kola PS. Záujemcovia môžu doručiť riadne vyplnené a potvrdené prihlášky na sekretariát riaditeľstva školy poštou alebo osobne najneskôr 12.6.2015.

Autor: riaditeľstvo Dátum: 9.6.2015 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľa telesnej a športovej výchovy a športovej prípravy na dobu určitú (počas vykonávania funkcie vo verejnom záujme) s nástupom od 01.09.2015. 100 % miera vyučovacej povinnosti. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 25.5.2015 Celý článok  Kritériá

POĎAKOVANIE SPONZOROM
Žijeme v čase, keď sa vo všetkých oblastiach prejavuje nedostatok finančných prostriedkov. Výnimkou nie je ani školstvo. Každá škola by určite rada prijala finančnú injekciu, aby sa skvalitnil edukačný proces, spríjemnilo sa a zmodernizovalo prostredie. A preto s veľkou vďakou prijímame skutočnosť, keď sa nájdu ľudia –naši rodičia, ktorým bije srdce na správnom mieste. Takými sú pán Pusztai a pán Nociar, ktorí podporili našu snahu skvalitniť prostredie našej dielne a prispeli materiálno- technickou pomocou. Obidvom patrí naša veľká vďaka.
Autor: Vedenie a zamestnanci školy Dátum: 22.5.2015 Celý článok  Kritériá

Odborná prax žiakov SPŠ stavebnej Oskara Winklera Lučenec v parku historického kaštieľa v Podrečanoch.
V dňoch od 18. mája – do 22. mája 2015 sa žiaci 3. ročníka SPŠ stavebnej Oskara Winklera so zameraním záhradná a krajinná tvorba zúčastnili odbornej praxe v Podrečanoch, v rámci ktorej sa podieľali na obnove parku pri historickom kaštieli. Za vzorne prevedenú prácu im patrí pochvala. Naša škola touto cestou ďakuje aj majiteľovi kaštieľa za poskytnutie podmienok pre absolvovanie odbornej praxe našich žiakov. Fotky tu..celý článok
Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 22.5.2015 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. a 2.termínu 1. kola prijímacích skúšok 2015
Výsledky 1. a 2.termínu 1. kola prijímacích skúšok 2015 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 14.5.2015 Celý článok  Kritériá

Harmonogram obhajob vlastných projektov a úspešných súťažných prác šk.rok 2014/2015
Rozpis tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.5.2015 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.5.2015 Celý článok  Kritériá

Deň, ktorý patrí všetkým mamám !
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Ide o medzinárodnú udalosť, keďže nielen u nás na Slovensku, ale aj v mnohých ďalších krajinách sa tento deň oslavuje ako Deň matiek. Preto milé pani profesorky a všetky ženy – mamičky, prijmite od nás študentov malý slovný darček. Nie je nič váženejšie ako byť matkou. Všetky matky určite potvrdia, že byť mamou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľa razy náročné, niekedy bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mamka je ten človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Bolo to jej objatie, jej pohladenie, čo sme pociťovali od prvých dní nášho života. Jej hlas sme počúvali, učili sa prvé slová od nej. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali. Zároveň je to dôvod, aby sme svojej mame vyjadrili city, aby sme ju objali, pripravili jej radosť. A preto aj dnešné poďakovanie je venované matkám. Je venované mamám všetkým, či už majú deti malé a venujú im svoju každodennú starostlivosť, alebo sú to mamy už s deťmi dospelými, ktoré si už drobnými starosťami prešli a teraz prežívajú zas to, čím žijú ich deti. Však nenadarmo sa hovorí, malé deti – malé starosti, veľké deti – veľké starosti. Čo všetko si musí jedna matka prežiť, viete len vy ženy. Prajem teda všetko dobré všetkým mamičkám. Mladým mamičkám, aby si užívali radostí so svojimi detičkami a taktiež mamkám skoršie narodeným, aby im ich veľké deti prinášali viac radostí ako starostí. Všetko dobré vám prajeme.
Autor: Karboníková I.A, Bernerová III.A Dátum: 7.5.2015 Celý článok  Kritériá

Celoštátne kolo prehliadky prác SOČ 2015

V dňoch 22. - 24. apríla 2013 ako každoročne, aj tento rok sa uskutočnilo Celoštátne kolo prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Usporiadateľom 37. ročníka bola Hotelová škola Ľ. Wintera v Piešťanoch. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 29.4.2015 Celý článok  celý článok

37. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti - máme prvé miesto

V piatok 27. marca 2014 sa v priestoroch Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 31.3.2015 Celý článok  celý článok

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2015/2016
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2015/2016 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.3.2015 Celý článok  Kritériá

Ponuka pracovných miest - Prijmeme absolventov do TPP, VPP/Dohoda
Prijmeme absolventov stredných škôl do TPP, do výrobno-stavebnej spoločnosti v LC. Máme za sebou 8 – ročnú prax v oblasti výroby montovaných domov a výrobkov na slovenskom aj zahraničnom trhu. Ponúkame Vám stabilnú pozíciu v prosperujúcej spoločnosti s možnosťou kariérneho postupu. Školenia, meetingy, firemné zrazy a akcie. Nástupný plat 2,60€/hod. + denne prémie od 10 €. Plat mesačný od 450 – 800 € v čistom. Nástup ihneď po ukončení školy. Naštartujte svoju kariéru, je len na Vás, ako využijete túto jedinečnú príležitosť. Čakáme na Vaše životopisy. (slovakwood@email.cz)
Autor: riaditeľstvo Dátum: 15.3.2015 Celý článok  Kritériá

37. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti pri Strednej priemyselnej škole stavebnej O.Winklera v Lučenci

Na našej škole je už tradíciou, že sa každý rok zapájame do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Vďaka niekoľkým talentovaným žiakom sme aj tento školský rok mohli dňa 6. marca 2015 uskutočniť Školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 11.3.2015 Celý článok  celý článok

Alcaplast - Spolupráca so školami
Firma Alcaplast dlhodobo spolupracuje so strednými školami. Uskutočňuje semináre a prezentácie. Takejto prezentácie v podaní K. Horu, reprezentanta firmy sa zúčastnili aj naši tretiaci a štvrtáci. Dozvedeli sa, že Alcaplast je najväčším výrobcom sanitárnej techniky v strednej a východnej Európe, vyrába viac ako 580 výrobkov – ventily, sifóny, moduly, žľaby, vpusty, WC sedátka a ďalší sortiment. Kvalita a dizajn zohráva v spoločnosti kľúčovú úlohu a zároveň je firma aj tvorcom nových trendov v sanitárnej technike. Študenti získali viac informácií o produktoch firmy a ich uplatnení, či už v novostavbách ako aj pri rekonštrukciách. Študenti sa môžu stať aj členmi tejto perspektívnej spoločnosti a budovať si sľubnú kariéru. Perspektívne plánujeme aj ďalšie prezentácie firiem, aby sme ukázali študentom čo všetko náš trh ponúka.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 8.3.2015 Celý článok  Kritériá

Napísali o nás...
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 23.2.2015 Celý článok  Kritériá

DARUJ KRV – DARUJ LÁSKU
Slovenský Červený kríž Vás pozýva na odber krvi „Valentínska kvapka krvi.“ Každú stredu (11.02, 18.02, 25.02, 4.3, 11.3. 2015) od 06:00 hod. – 10:00 hod. Odbery sa konajú na Hematologicko – transfuziologickom oddelení v poliklinike Lučenec.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.2.2015 Celý článok  Kritériá

Deň otvorených dverí - Spoznali sme sa
Dňa 6. februára 2015 sa na Strednej priemyselnej škole stavebnej O. Winklera v Lučenci uskutočnil Deň otvorených dverí. V tento deň otvorila naša škola svoje dvere „dokorán,“ aby privítala všetkých záujemcov o štúdium ale aj širokú verejnosť. Presne od 8,00 hod. sa priestory školy zapĺňali žiakmi zo 17-tich základných škôl z okresu aj mimo neho. Keďže naša škola podporuje kreativitu, aktivitu a samostatnosť svojich študentov, jednotlivé aktivity sa niesli v duchu myšlienky „vidieť, počuť, zapojiť sa, vyskúšať si a zažiť.“ Žiaci si pozreli a vypočuli prezentácie o našich študijných odboroch, kde sa môžu uplatniť po skončení štúdia alebo kde pokračovať na vysokej škole. Nezabudli sme ani na študentský život a rôzne mimoškolské aktivity. Naša škola ponúka aj väčší priestor na rozvoj športu či už basketbalu, futbalu, atletiky alebo ľadového hokeja. Nebojte sa športovať, to je heslo našich študentov. V zdravom tele zdravý duch. Počas návštevy jednotlivých tried a učební mali žiaci možnosť stretnúť sa s pedagógmi, povedať im o svojich plánoch do budúcnosti alebo sa porozprávať so študentmi našej školy. Samozrejme, okrem iného návštevníci videli areál a priestory školy, jednotlivé učebne, v ktorých sa realizuje vyučovací proces pomocou najmodernejšej techniky. Veríme, že priateľská atmosféra našej školy, otvorenosť v komunikácii či rozmanitý program, študijné odbory a šport, pomôžu žiakom 9. ročníkov a ich rodičom pri rozhodovaní sa o výbere stredoškolského štúdia.Viacej tu..celý článok
Autor: Balážová Inka Dátum: 12.2.2015 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2015/2016
Kritériá talentových skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka do športových tried na školský rok 2015/2016 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.2.2015 Celý článok  Kritériá

Mimoriadne dojednania k zmluve o združenej dodávke elektriny č.144100886 - prílohač.2
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.2.2015 Celý článok  Kritériá

POZVÁNKA NA „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2015“
Riaditeľstvo školy pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ do priestorov našej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti mestského parku v Lučenci na „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2015“, 6. februára 2015 v čase od 8.30 do 13.00 hod. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 28.1.2015 Celý článok  Kritériá

Dávame do pozornosti záujemcom o štúdium na našej škole !
Tento zoznam bol vytvorený a zverejnený dňa 24. januára 2015 na základe prieskumu agntúry AKO. Opýtaných bolo 2000 zamestnávateľov na Slovensku. Naša škola sa umiestnila v rámci BBSK na 9. mieste !!! Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.1.2015 Celý článok  Kritériá

Pozvánka
Oddelenie školstva a mládeže Úradu BBSK v súčinnosti s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú pozvať dovoľujú pozvať na prezentáciu možností štúdia na jednotlivých fakultách Univerzity Mateja Bela. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.1.2015 Celý článok  Kritériá

e-Test

Naša škola je jednou z tých 540 škôl, ktoré vybral Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania ako certifikačnú školu spomedzi všetkých prihlásených škôl. Naši žiaci tak budú mať možnosť si overiť svoje vedomosti na portáli http://www.etest.sk/. Testy, ktoré pripravujú učitelia z praxe sú prístupné po prihlásení na portál.

Odporúčame maturantom, aby si vyskúšali pridelené testy v priebehu nasledovných týždňov. Ak sa vám zapáči táto forma testovania, môžete sa prihlásiť u zástupcu riaditeľa školy na Maturitu on-line. Koncom februáre prebehne generálna skúška tejto novej testovacej formy maturít, čiže ešte stále budete mať možnosť si to rozmyslieť a maturovať klasicky, papierovou formou. celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.1. 2015 Celý článok  Kritériá

Plavecký výcvik
V dňoch 15.12 až 18.12.2014 sa študenti druhých ročníkov našej školy zúčastnili plaveckého výcviku v plavárni Aquaspool Lučenec. Zúčastnilo sa 20 študentov, ktorí sa postupne naučili alebo len zdokonalili v plávaní 3 štýlov, a to kraul, prsia, znak. Každý zo študentov pod dohľadom pána profesora P. Baculíka a pani profesorky J. Tóthovej absolvovali vstupné aj výstupnö testy a taktiež aj 12 minútovku. A niet pochýb, že by sa niekto nenaučil alebo nezdokonalil vo svojom plávaní, pretože každý zo študentov mal pri výstupných testoch lepší čas. celý článok
Autor: Michal Mojžiš, II.S Dátum: január 2015 Celý článok  Kritériá

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Olympiáda v anglickom jazyku je predmetová súťaž žiakov. Na našej škole sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a podľa mňa je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Je to postupová súťaž, usporadúva sa každoročne v spolupráci s Celoštátnou odbornou komisiou. Mal som tú česť zúčastniť sa školského kola ako jedenzo štyroch najlepších angličtinárov z našej školy . Školské kolo sa konalo 9. decembra 2014 v priestoroch školy pod vedením odbornej poroty. Museli sme sa najskôr popasovať s gramatickým testom, kde sme si overili svoje schopnosti zo syntaxe a lexiky. V ústnej časti sme museli pohotovo, rýchlo a správne opisovať obrázky, odpovedať na otázky a tvoriť dialóg. Naše výkony boli veľmi dobré, a veľmi vyrovnané .

Výsledky boli nasledovné:

1. miesto – Martin Zajac - III.D

2. miesto – Michal Šatara - III.A

3. miesto - Jaroslav Drugda - III.D

4. miesto - Richard Katona - III.A

Aj keď absolútnym víťazom bol Martin zajac , z osobných dôvodov nemôže reprezentovať našu školu na okresnom kole a tak musí jeho úlohu prebrať Michal Šatara. celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: január 2015 Celý článok  Kritériá

Zlatý Amos
Anketa o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku - Zlatý Amos vstupuje do 9. ročníka. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozdelí celkovo viac ako 11 000 eur v hlavných a vedľajších cenách. Anketa sa vysiela aj v RTVS a dobrá reklama pre školu je veľmi dôležitá. Do ankety môžete aj vy nahlásiť svojich obľúbených učiteľov. Prihláška sa nachádza TU. celý článok
Autor: Renáta Vadásyová Dátum: Celý článok  Kritériá

Záznam z prieskumu trhu: Dodanie materiálu na zhotovenie povrchovej úpravy telocvične
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 8.1.2015 Celý článok  Kritériá

JUNIOR FRESHHH
V prvých dvoch decembrových týždňoch prebiehala on-line časť druhého ročníka súťažnej, prírodovedne zameranej, hry „Junior Freshhh“. Zúčastnilo sa jej 500 trojčlenných tímov študentov všetkých stredných škôl z celého Slovenska. V on-line časti riešili súťažiaci 21 úloh, rozdelených do 7 kôl. V každom súťažnom kole boli príslušné zadania úloh sprístupňované prostredníctvom internetovej stránky junior.freshhh.sk v presne stanovenom časovom rozpätí. Jedno kolo obsahovalo 3 úlohy, každú z inej oblasti prírodných vied (MAT, FYZ, CHE). Za vypracovanie odoslaného riešenia získal tím určitý počet bodov (podľa náročnosti zadania a správnosti riešenia). Z našej školy aktívne súťažilo šesť tímov. Najlepšie umiestnenie dosiahol tím štvrtákov Arytmia – AD, tesne za ním sa umiestnili prvácke tímy Víťazi a ABSOLUTE. celý článok
Autor: RNDr. Anna Zubáková Dátum: 16.12.2014 Celý článok  Kritériá

AJ TEBA SA TO TÝKA
1. december je deň venovaný všetkým, ktorí sú nakazení vírusom HIV alebo ochoreli na AIDS. Je však venovaný nielen im ale nám všetkým, veď táto téma sa dotýka každého z nás. Viacej tu..celý článok
Autor: Sojková, Galová Dátum: 12.12.2014 Celý článok  Kritériá

Záznam z prieskumu trhu: Odstránenie škody na telocvični
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.12.2014 Celý článok  Kritériá

Vyhodnotenie obvodného kola futsalu
Tento turnaj sa uskutočnil piatok, 28. novembra 2014 v športovej hale ARÉNA v Lučenci, za účasti ôsmych stredných škôl. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 1.12.2014 Celý článok  Kritériá

Pozvánka: Čítanie s chuťou
Už druhý školský rok organizujeme výstavu kníh spojenú s ich predajom. Robíme to preto, lebo Slovensko sa pravidelne ocitá na nelichotivých priečkach v testovaní čitateľskej gramotnosti detí. Aj preto je dôležité, aby sme študentov viedli ku knihám od útleho veku. Pozývame všetkých, ktorí radi čítajú ale aj tých, ktorí si pozrú aspoň obrázky a možno dostanú chuť dozvedieť sa viac o knihe. V ponuke bude z každého rožka troška a nezabudli sme ani na cudzie jazyky. Blížia sa Vianoce, tak si doneste aj peniažky a vyberte pekný darček pre svojich blízkych. Výstava sa bude konať 10.11. – 11.11.2014 na poschodí pri knižnici. Tešíme sa na Vás.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.11.2014 Celý článok  Kritériá

Naša cesta za poznaním minulosti...
V živote človeka sú chvíle, keď sa zamýšľa nad tým, kto je, odkiaľ prichádza, kam smeruje. Túto otázku si nekladú len jednotlivci, ale aj spoločenské skupiny, národy a štáty. Keď ľudia vynašli jeden zo svojich vynálezov- písmo, dokázali uchovávať svoje myšlienky pre seba i pre druhých. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 4.11.2014 Celý článok  Kritériá

Vyhodnotenie 53. ročníka „Novohradských hier v atletike žiakov a žiačok SŠ“
Dňa 10. 10. 2014 sa uskutočnil 53. ročník Novohradských hier v atletike. Aj tento rok sa naši študenti zúčastnili tejto akcie a podali kvalitné výkony. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.10.2014 Celý článok  Kritériá

Vyhodnotenie IX. ročníka futbalového turnaja o pohár riaditeľa Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera
SPŠ stavebná Oskara Winklera v Lučenci s cieľom vyhľadávania a podpory rozvoja talentovanej futbalovej mládeže, v pondelok 6. októbra 2014 zorganizovala IX. ročník futbalového turnaja pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl . Turnaj podporili Občianske združenie Scholaris, Združenie rodičov pri SPŠ stavebnej O. Winklera v Lučenci, SPOOL a.s. Lučenec a LAFC Lučenec.Viacej tu..celý článok
Autor: Mgr. Ladislav Vikor Dátum: 8.10.2014 Celý článok  Kritériá

pIšQworky
Milí žiaci,dovoľujeme si Vás pozvať na súťaž pIšQworky. Je to najväčšia súťaž pre stredoškolákov a žiakov základných škôl, ktorej sa v minulom roku zúčastnilo viac než 30 000 študentov z viac než šesto stredných a základných škôl, je tu už po siedmy raz. pIšQworky sú študentskou súťažou v piškvorkách, ktorej sa môže zúčastniť úplne každý, bez ohľadu na pohlavie alebo známky.Súťaźe sa smie zúčastniť každý stredoškolák, žiak viacročného gymnázia alebo ôsmak, či deviatak. Stačí zostaviť päťčlenný tím a prísť na turnaj, kde si hráči užijú množstvo zábavy, spoznajú nových kamarátov, vyhrajú hodnotné ceny a precvičia si logické myslenie. Študenti sa navyše zlepšia v tímovej spolupráci.Každá škola smie do súťaže vyslať až 4 tímy. Prilhásite sa u zástupcu riaditeľa školy!Uzávierka prihlášok je 20. októbra 2014.V prípade veľkého záujmu o túto súťaž zorganizujeme školské kolo na výber najlepších 4 tímov, ktoré vyšleme a zaregistrujeme do celoslovenskej súťaže.Tešíme sa na Vašu účasť!
Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.10.2014 Celý článok  Kritériá

Europe direct a Európsky deň jazykov na SPŠ stavebnej Oskara Winklera
Od roku 2001 si v mnohých krajinách Európy ľudia pripomínajú Európsky deň jazykov, ktorý je okrem iného aj oslavou jazykovej rôznorodosti a propagáciou výučby cudzích jazykov ako nástroja vzájomného dorozumievania sa medzi ľuďmi.V tomto duchu sa 26.9.2014 stretli študenti SPŠ stavebnej O. Winklera spolu so svojimi pedagógmi, učiteľmi predmetovej komisie jazykov, aby spoločne pripraveným programom prispeli k tohtoročným oslavám Európskeho dňa jazykov. Viacej tu..celý článok
Autor: PhDr. Olívia Sojková Dátum: 1.10.2014 Celý článok  Kritériá

Cezpoľný beh
Je to vytrvalostná atletická bežecká disciplína, ktorá sa uskutočňuje v členitom teréne. Na pretekoch súťažia väčšinou jednotlivci i družstvá. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 1.10.2014 Celý článok  Kritériá

Výberové konanie - asistent učiteľa
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 17.9.2014 Celý článok  Kritériá

E U R Ó P S K Y T Ý Ž D E Ň M O B I L I T Y
Väčšinu minulého storočia boli mestské oblasti v celej Európe formované tak, aby lepšie vyhovovali autám, často na úkor iných foriem dopravy. Dominancia súkromných vozidiel má za následok, že naše mestá sú stále viac preťažené, znečistené a hlučné, a zároveň menej príjemné a zdravé. Tohto ročný slogan „Naše ulice, naša voľba“ povzbudzuje ľudí, aby vytvorili mesto, v ktorom chcú žiť. Aj naša škola sa každoročne zapája do tejto akcie so sloganom: „Do mesta bez auta“. Štart bol 22.9. 2014 na Námestí republiky. Naši študenti spolu s učiteľmi, vyrazili spred budovy školy na bicykloch. Aby ste videli a aj vedeli, ktorí to boli tu je zoznam:Mgr. Ladislav Vikor,Ing. Karol Klincko,Mgr. Csaba Bóna,Jakub Dibala I. A,Patrik Mázor I. S,Matej Mikuš I. S,Samuel Urda I. S,Oliver Tibor Kašinský II. A,Ľubomír Križo II. A,Roman Lőrinčík II. A,Adrián Majdák II. A,Erik Hudec II. S,Marian Macko II. S,Michal Mojžiš II. S,Ivan Krnáč III. A,Dávid Pecúch III. A,Marek Strcula III. A,Tomáš Uhrin III. A,Lukáš Butkovský III. D,Jaroslav Drugda III. D,Jozef Slovák III. D,Martin Zajac III. D,Eduard Chovanec IV. A,Oliver Kolény IV. A,Erik Kostka IV. A.Dúfame , že budúci rok bude lepší.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 25.9.2014 Celý článok  Kritériá

Odborná a poznávacia exkurzia do Debrecenu 12.-14. septembra 2014
Do druhého najväčšieho mesta Maďarska – Debrecenu sme sa vybrali ako k starým známym. Cieľom bola partnerská stavebná priemyslovka, Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola, ktorá má bohaté skúsenosti so spojením teoretickej a praktickej výučby. Viacej tu..celý článok
Autor: pedagógovia SPŠ Dátum: 16.9.2014 Celý článok  Kritériá

Leto do zásoby

Spomienky na leto sú vzácne, preto by sme si ich mali strážiť ako poklad. Z dovolenky nám zostanú úsmevné fotografie, z namáhavej túry modriny, zo záhrady chutná zelenina a ovocie aj kytica sušených kvetov alebo semienka do ďalšej sezóny. Blíži sa september a s ním aj kus nostalgie. Pomaly vítame jeseň, nie tú sychravú a studenú, ale slnečnú a pokojnú. Takáto by mala byť aj vaša obľúbená stránka školy, kde by ste si oddýchli pri jej čítaní, načerpali inšpirácie a pustili sa do práce. Začiatok školského roka je pre každého z nás niečím novým a hlavne pre našich prvákov. Tešíme sa na nich a veríme, že nielen september ale celý školský rok bude prechádzka ružovou záhradou. Slávnostný začiatok školského roka 2014/15 bude na školskom dvore o 8 hodine. celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 25.8.2014 Celý článok  Kritériá

Maturitné skúšky 2014

Máj je v živote strednej školy mesiacom bilancovania a hodnotenia štvorročného snaženia, nakoľko v tomto mesiaci žiaci štvrtých ročníkov ukončujú svoje maturitné skúšky. V školskom roku 2013/2014 študovalo na našej škole 70 štvrtákov, 62 z nich úspešne ukončilo štúdium a maturitnú skúšku v májovom termíne úspešne zvládlo 57 dnes už absolventov SPŠ stavebnej Oskara Winklera Lučenec. Aj touto cestou im gratulujem a prajem mnoho zdravia, šťastia a úspechov v živote a v neposlednej miere hlavne dobré uplatnenie v praxi, aby zúročili vedomosti a zručnosti nadobudnuté na našej škole. Napriek krízovým rokom (2013, 2014) štatistické údaje o nezamestnanosti absolventov stredných škôl hovoria v prospech našich absolventov. Podľa štatistických údajov z mája 2013 (portál www. minedu.sk ) sa na trhu práce na Slovensku najlepšie umiestnili absolventi študijných odborov: manažér regionálneho cestovného ruchu (132 nezamestnaných) staviteľstvo (143 nezamestnaných) zdravotnícky asistent (151 nezamestnaných) Podľa štatistiky ÚIPŠ-u v rokoch 2011 a 2012 z 360 absolventov odboru pozemného staviteľstva bolo v decembri 2012 - 30 nezamestnaných a v máji 2013 - 24 nezamestnaných. V odbore geodézia, kartografia a kataster zo 442 absolventov za roky 2012 a 2013 si do decembra 2013 nenašlo prácu 55 a v máji 2013 len 53 absolventov. Tieto údaje sú dôkazom toho, že naše študijné odbory vychovávajú pre prax a uplatniteľnosť absolventov je, aj napriek značne vysokej nezamestnanosti, veľmi dobrá. Dôkazom sú aj údaje o počte uchádzačov o zamestnanie z absolventov študijných odborov zoradených podľa počtu nezamestnaných v máji 2013: gymnázium................................. 1284 nezamestnaných obchodná akadémia.....................................1265 nezamestnaných staviteľstvo...................................143 nezamestnaných geodézia......................................53 nezamestnaných

technik v stavebníctve ....................2 nezamestnaní.

Tieto štatistické údaje svojím spôsobom odzrkadľujú starú ľudovú múdrosť, že ľudia vždy budú chcieť bývať, skrášľovať si svoje príbytky a okolie, aby bol ich svet krajší a harmonickejší. Želám všetkým odchádzajúcim absolventom školy, aby sa im podarilo úspešne vstúpiť na trh práce, aby si našli zamestnanie, ktoré im prinesie plnohodnotné uplatnenie v živote. celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 25.8.2014 Celý článok  Kritériá

Záverečné vyhodnotenie súťaže FYZKUS
V minulých dňoch bol uzavretý ďalší ročník fyzikálnej súťaže FYZKUS. Súťaž prebiehala počas celého školského roku v troch kolách. V každom z nich súťažiaci samostatne riešili série fyzikálnych zadaní. Každé zadanie sa skladalo z fyzikálnych úloh, lamohlavov, pokusov a bonusovej úlohy. Fyzikálne úlohy sú príklady vyššej obtiažnosti ako je bežná úroveň na vyučovacích hodinách – kvantitatívne úlohy. Lamohlavy (fyzikálne hlavolamy) sú kvalitatívne fyzikálne úlohy – situácie zväčša z bežného života, ktoré je potrebné vyriešiť - fyzikálne analyzovať a svoje tvrdenie zdôvodniť. Pokusy sú experimenty, ktoré sa dajú urobiť s bežne dostupnými pomôckami. Súťažiaci ich prakticky realizovať môže, ale nemusí. Musí však vedieť popísať predpokladaný priebeh pokusu – jeho výsledky fyzikálne analyzovať. Bonusové úlohy boli rôzne – vyriešiť neštandardnú úlohu, vymyslieť fyzikálny vtip, vylúštiť pomerne zložitú fyzikálnu krížovku. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci I. A triedy – Marek Halaj, Marek Ilenčík a Oliver Tibor Kašinský. Počas celej súťaže bol na čele Marek Halaj, ktorý si prvenstvo udržal aj v záverečnom hodnotení a stal sa tak absolútnym víťazom tohto ročníka. Vzhľadom na predchádzajúce kolá si v umiestnení polepšil aj Marek Ilenčík, ktorého len pár bodov delilo od tretieho miesta. Rovnako aj Oliver Tibor Kašinský postúpil o niekoľko priečok vyššie, ale deficit z druhého kola ho odsunul na 7. miesto v záverečnom hodnotení. Ak si uvedomíme, že súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl na Slovensku, bez užšej kategorizácie podľa veku, ročníka štúdia alebo typu strednej školy, môžeme smelo skonštatovať, že všetci naši reprezentanti si veľmi dobre počínali v priebehu celej súťaže. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. celý článok
Autor: RNDr. Anna Zubáková Dátum: 25.8.2014 Celý článok  Kritériá

Ďalší úspech našich...
Ako sme Vás o tom informovali pred pár mesiacmi, Branislav Pavlo a Marek Mrva (žiaci IV. A) sa prihlásili do súťaže firmy Computer Agency, o.p.s. o najlepší študentský projekt na ľubovoľnú tému. Súťažili práce z Českej a Slovenskej republiky. Naši obsadili 3. miesto, čo je jednoznačný úspech. Prvé dve práce boli zo strojárstva. Tu je potvrdzujúci link: http://www.c-agency.cz/novinky/vyherci-souteze-o-nejlepsi-studentskou-praci-3047 Dvojici (medzitým už absolventom školy) gratulujeme a želáme im veľa úspechov v ďalších súťažiach, do ktorých sa isto prihlásia s podobne kvalitnými prácami. celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 25.8.2014 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 18.6.2014 Celý článok  Kritériá

K E R K O – P L AV C I
Čudujete sa tomu názvu? Nič to. Sme to my II.A a II.D, ktoré sa od 2. júna do 6. júna zúčastnili plaveckého kurzu na plavárni v Kerku v Lučenci. Viacej tu..celý článok
Autor: II.A a II.D Dátum: 9.6.2014 Celý článok  Kritériá

Na chodbe s maturantkou
Ani sme sa nenazdali a konečne sme sa ocitli v zajatí najneočakávanejšieho týždňa v roku, ktorý si hovorí akademický týždeň. Riaditelia škôl dopriali svojim maturantom 7 akademických dní na zopakovanie si všetkého, čo im buď vyfučalo z hlavy, alebo to tam nikdy nenafučalo. Viacej tu..celý článok
Autor: študentka Dátum: 9.6.2014 Celý článok  Kritériá

ŠPORTOVÝ DEŇ - FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽA ŠKOLY
Ani tento rok sme neporušili tradíciu zahrať si futbalový turnaj O pohár riaditeľa školy. 9. máj 2014 bol tým dňom, kedy žiacka rada školy pod vedením Mgr. Slávky Balkovskej a za pomoci všetkých členov, zorganizovali túto akciu. Viacej tu..celý článok
Autor: Mgr. Slávka Balkovská Dátum: 9.6.2014 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. a 2.termínu 1. kola prijímacích skúšok 2014
Výsledky 1. a 2.termínu 1. kola prijímacích skúšok 2014 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 13.5.2014 Celý článok  Kritériá

Harmonogram obhajob vlastných projektov a úspešných súťažných prác

Kompletný harmonogram obhajob vlastných projektov a úspešných súťažných
prác nájdete tu...
celý článok

Autor: zástupca RŠ Dátum: 6.5.2014 Celý článok  celý článok

Celoštátne kolo prehliadky prác SOČ 2014

V dňoch 22. - 25. apríla 2014 ako každoročne, aj tento rok sa uskutočnilo Celoštátne kolo prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Usporiadateľom 36. ročníka bola Stredná odborná škola v Starej Ľubovni. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 2.5.2014 Celý článok  celý článok

Mladí stavbári v Lučenci

Európsky rozmer, podčiarknutý prítomnosťou veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku, pani Lívie Klausovej, mala XX. Konferencia študentov stavebných škôl. Na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskára Winklera sme 25. – 27. Apríla 2014 privítali žiakov a pedagógov z Maďarska, Rumunska, Srbska, Talianska a Česka, ktorí súťažili v dvoch tematických kategóriách – Sakrálne stavby a Stredoveké hrady a na záver si zmerali svoje odborné vedomosti v záverečnom teste. Viacej tu...celý článok

Autor: PhDr. Olívia Sojková Dátum: 2.5.2014 Celý článok  celý článok

Medzinárodná konferencia mladých stavbárov - 20.Nemzetközi Építész Diákkonferencia

Viacej tu - További részletes információk...celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 23.4.2014 Celý článok  celý článok

Ako spojiť vzdelávanie a prax

Neoddeliteľnou súčasťou prípravy mládeže na budúce povolanie je odborný výcvik u nás nazývaná prax. Hoci nie sme škola s majstrami odborného výcviku, učíme študentov, aby odborné vedomosti a zručnosti, dokázali aplikovať aj v praxi. Viacej tu...celý článok

Autor: Mgr..Inka Balážová Dátum: 15.4.2014 Celý článok  celý článok

Netradičná hodina angličtiny

Kto by sa z nás dospelých nechcel aspoň sem tam vrátiť do detských čias, do čias keď víly, škriatkovia, i morské panny boli súčasťou každej večernej rozprávky pred spaním. Do čias, keď dobro zvíťazilo nad zlom a keď sme verili v rozprávkové bytosti. Nám, niektorým študentom, sa to na chvíľu podarilo. V piatok 11.4.2014 sa študenti našej školy zúčastnili v divadle J.G.Tajovského vo Zvolene divadelného predstavenia PETER PAN, ktoré naštudovala anglická divadelná spoločnosť. Príbeh o Petrovi Panovi nie je len príbeh pre deti. Je to príbeh o rodine, o viere v to, že úloha matky je najdôležitejšia, o viere v dobro, v ideály. Je to príbeh o dospelých, ktorí už zabudli snívať. Peter Pan je príbeh o chlapcovi, ktorý nechcel vyrásť, nechcel byť dospelý a zodpovedný. Žije v Krajine-Nekrajine spolu s vílami, škriatkami ale aj s pirátom Hookom, ktorý sa ho snaží dolapiť. Dej hry bol veľmi dobre a vtipne spracovaný. Pochopenie deja v anglickom jazyku tiež nebol problém, nakoľko herci hrali veľmi dobre a používali jednoduchú angličtinu. Netradičné hodiny sú vždy príjemnou zmenou pre žiakov a veríme, že sú zároveň aj inšpiráciou a motiváciou pre učenie sa daného predmetu. celý článok

Autor: Mgr. Zuzana Lukáčová Dátum: 14.4.2014 Celý článok  celý článok

36. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 4. apríla 2014 sa v priestoroch Strednej odbornej školy v Žarnovici uskutočnilo krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. SPŠ stavebnú O. Winklera v Lučenci na tejto významnej mimoškolskej činnosti žiakov stredných škôl reprezentovali šiesti žiaci v dvoch súťažných odboroch. Napriek tvrdej konkurencií jednotlivých súťažných prác si odniesli veľmi pekné umiestnenia. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 8.4.2014 Celý článok  celý článok

SPŠS Oskara Winklera Lučenec na ceste do Letohradu podporili
SPŠS Oskara Winklera Lučenec na trasu vystrojil Sport-outdoor Lučenec a na ceste do Letohradu podporili partneri:

- Geodetická kancelária: GRUY s.r.o.; Lučenec

- Geodetická kancelária: Sekerka, Molnárová; Lučenec

- Geodetická kancelária: Maroš Galád; Lučenec

- GEODETI G5 s.r.o.; Lučenec

- Občianske združenie STAV-GEO; Lučenec

- Občianske združenie SCHOLARIS; Lučenec

- Komora geodetov a kartografov

Obrázok tu..celý článok

Autor: Ing. Pavol Fodor Dátum: 8.4.2014 Celý článok  Kritériá

Súťaž študentov v CAD

V termíne od 17.03.2014 do 01.06.2014 prebieha už 4.ročník súťaže firmy Computer Agency, o.p.s. o najlepší študentský projekt na ľubovoľnú tému.Do tejto súťaže je prihlásená aj práca, ktorá obsadila na Krajskej prehliadke SOČ 3.miesto. Preto podporte aj vy našich študentov. Vašou úlohou je ísť na facebookovú stránku: http://www.facebook.com/computeragency a nájsť si súťažnú prácu č.15, autor: Branislav Pavlo, názov: Čerpacia stanica s podporou alternatívnych palív a zdieľať ju (len 1-krát) – verejne (nie len pre priateľov). Z 10 prác s najväčším počtom zdieľaní, odborná komisia vyberie 5 najlepších prác a odmení ich hodnotnými cenami. ĎAKUJEME ZA VAŠE ZDIEĽANIE.

Autor: Ing. Mária Sarvašová Dátum: 8.4.2014 Celý článok  Kritériá

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2014/2015
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2014/2015 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 1.4.2014 Celý článok  Kritériá

Fyzikálne merania po novom

Na fyzike pracujeme po novom. Využívame všetky dostupné možnosti, ktoré vybavenie školy modernými prostriedkami IKT vyučujúcim aj žiakom poskytuje.Na meranie tiažového zrýchlenia pomocou matematického kyvadla sme využili projekt „Svetové kyvadlo“ (Weltpendel), ktorý ktorý zastrešuje Technická Univerzita v Kaiserslautern (Nemecko). Cieľom experimentu je pomocou matematického kyvadla zmerať tiažové zrýchlenie na rôznych miestach zemegule (závislosť od zemepisnej polohy meracej stanice). Na realizácii experimentu spolupracuje päť univerzít v rôznych častiach sveta. Viacej tu...celý článok

Autor: RNDr. Anna Zubáková Dátum: 28.3.2014 Celý článok  celý článok

36. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti pri Strednej priemyselnej škole stavebnej O.Winklera v Lučenci

Na našej škole je už tradíciou, že sa každý rok zapájame do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Vďaka niekoľkým talentovaným žiakom sme aj tento školský rok mohli dňa 7. marca 2014 uskutočniť Školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 10.3.2014 Celý článok  celý článok

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ATLETIKE

Dňa 1.3.2014 sa uskutočnili v Bratislave majstrovstvá Slovenska v atletike. Zúčastnili sa Richard Stremi a Pavol Filanda z I.S triedy. Viacej tu...celý článok

Autor: Filanda,Stremi I.S Dátum: 4.3.2014 Celý článok  celý článok

HARMONOGRAM SOČ

07. marca 2014 sa uskutoční školská prehliadka súťažných prác SOČ. Aj tento rok sa zapojili žiaci do súperenia. So všetkými 5 prácami sa môžete oboznámiť v spoločenskej miestnosti. Harmonogram obhajob súťažných prác SOČ sa nachádza tu...celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 28.2.2014 Celý článok  celý článok

Občianske združenie SCHOLARIS - 2% z dane

Vážení rodičia - priatelia, Aj v tomto roku Vás oslovujeme pre možnosť finančne podporiť naše občianske združenie Scholaris, bez toho, aby Vás to stálo finančné prostriedky. Viacej tu...celý článok

Autor: PaedDr.Judita Tóthová Dátum: 24.2.2014 Celý článok  celý článok

Vráťme knihy do škôl a do rúk mladej generácie
Tento projekt je na Slovensku jedinečným projektom, ktorého poslaním je podporiť záujem o knihy u mladej generácie a presvedčiť ju, že knižky sú hodnotnejšie ako tie najmodernejšie technológie. Aj naša škola sa zapája do tohto projektu a ak vás tento projekt oslovil, pomôžte nám presvedčiť študentov, že knihy sa čítať oplatí. Každý, kto sa raz začítal do dobrej knihy vie, akú neuveriteľnú moc má táto kôpka papiera. Dokáže človeka pohltiť a je jedno, či je vrcholový manažér alebo znudený študent. Po prečítaní pár kapitol si uvedomíte, že sú 4 hodiny ráno a vy ste prečítali takmer celú knihu. Výber knihy na čítanie je na vás. Vaše dojmy dáte na papier, kde sa nebude hodnotiť kvalita príspevkov. Čím viac vás bude, tým lepšie. Tešíme sa na spoluprácu.
Autor: Mgr.Inka Balážová Dátum: 20.2.2014 Celý článok  Kritériá

Junior Freshhh
Žiaci SPŠSOW sa aktívne zúčastnili prvého ročníka vedomostnej súťažnej online hry pre stredoškolákov „Junior Freshhh“. Vyhlasovateľom a zároveň organizátorom jej prvého ročníka bola spoločnosť SLOVNAFT, a.s. Viacej tu..celý článok
Autor: RNDr. Anna Zubáková Dátum: 16.2.2014 Celý článok  Kritériá

Elektronické testovanie žiakov SŠ
Druhý celonárodný projekt, ktorého sa naša škola aktívne zúčastňuje v tomto školskom roku, realizuje NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní) pod názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“. Je zameraný na elektronické testovanie vo všeobecnovzdelávacích predmetoch vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Viacej tu..celý článok
Autor: RNDr. Anna Zubáková Dátum: 16.2.2014 Celý článok  Kritériá

Tvorba DVO
Zatiaľ posledný zo série celonárodných projektov v ktorých je zapojená naša škola, „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety", zastrešuje ÚIPŠ (Ústav informácií a prognóz školstva). Viacej tu..celý článok
Autor: RNDr. Anna Zubáková Dátum: 16.2.2014 Celý článok  Kritériá

FYZKUS
Na začiatku februára bola uzavretá a vyhodnotená prvá časť fyzikálnej súťaže FYZKUS. Viacej tu..celý článok
Autor: RNDr. Anna Zubáková Dátum: 16.2.2014 Celý článok  Kritériá

Projekt Pangea
V dňoch 4. – 7. februára 2014 sa žiaci 1. – 3. ročníkov SPŠSOW zúčastnili celoeurópskej matematickej olympiády žiakov základných a stredných škôl Pangea. Viacej tu..celý článok
Autor: RNDr. Anna Zubáková Dátum: 7.2.2014 Celý článok  Kritériá

POZVÁNKA NA „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2014“
Riaditeľstvo školy pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ do priestorov našej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti mestského parku na „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2014“, dňa 7. 2. 2014. Cieľom akcie je prezentácia štúdia jednotlivých odborov priamo vo vyučovacom procese.
Autor: sekretariát Dátum: 6.2.2014 Celý článok  Kritériá

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2014/2015
Kritériá talentových skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka do športových tried na školský rok 2014/2015 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 14.1.2014 Celý článok  Kritériá

Ponuka prebytočného majetku v správe školy
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 21.11.2013 Celý článok  Kritériá

Vyhodnotenie obvodného kola vo futasle žiakov SŠ
Viacej tu..celý článok
Autor: sekretariát Dátum: 18.11.2013 Celý článok  Kritériá

Študenti Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci pomáhajú aj pri záchrane pamiatok
Škola s dlhoročnou tradíciou poskytuje svojim žiakom stredné odborné vzdelanie v dvoch študijných odboroch STAVITEĽSTVO a GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER. V rámci odboru Staviteľstvo vo svojej odbornej príprave žiaci každoročne využívajú získané vedomosti a zručnosti pri tvorbe vlastných projektov, resp. SOČ. Uvedené práce možno chápať ako vyvrcholenie ich odbornej prípravy pre prax. Vo väčšine prípadov ide o práce, ktoré sú v praxi realizovateľné a často pomáhajú budúcim investorom v ich zamýšľaných projektoch.Viacej tu..celý článok
Autor: sekretariát Dátum: 8.11.2013 Celý článok  Kritériá

Vyhodnotenie 52. ročníka NOVOHRADSKÝHCH HIER v atletike žiakov a žiačok SŠ
Viacej tu..celý článok
Autor: sekretariát Dátum: 29.10.2013 Celý článok  Kritériá

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽA SPŠS V LUČENCI
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera aj tento rok 7. októbra pod záštitou riaditeľa školy usporiadala 8 ročník futbalového turnaja pre žiakov ZŠ z okresu Lučenec. Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Karol Klincko Dátum: 24.10.2013 Celý článok  Kritériá

Odborné aktivity žiakov na SPŠ stavebnej O. Winklera v Lučenci
Stredná priemyselná škola stavebná O.Winklera v Lučenci sa v ostatných rokoch stretáva s podobnými problémami ako odborné školstvo na Slovensku vo všeobecnosti. Napriek tomu, sa škole podarilo realizovať niekoľko projektov na skvalitnenie vzdelávania stredoškolákov. Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Pavol Fodor Dátum: 21.10.2013 Celý článok  Kritériá

Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní podlimitnej zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky na poskytnutie služieb "Školenia"
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 27.8.2013 Celý článok  Kritériá

Oznam pre žiakov,ktorí sa stravovali v ŠJ na Fándlyho č.3 o zrušení stravovania
Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 24.7.2013 Celý článok  Kritériá

Súťažné podklady a výzva na predkladanie ponúk pre verejné obstarávanie na poskytnutie služieb - stravné lístky

Príslušné dokumenty k stiahnutiu:

Súťažné podklady

Výzva na predkladanie ponúk

Autor: riaditeľstvo Dátum: 25.6.2013 Celý článok  Kritériá

II. kolo prijímacieho konania
Riaditeľstvo školy oznamuje záujemcom o štúdium,že dňa 18. 6. 2013 sa bude konať II. kolo prijímacieho konania na obsadenie voľných miest. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 5.6.2013 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 24.5.2013 Celý článok  Kritériá

Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2013
Výsledky 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2013 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 16.5.2013 Celý článok  Kritériá

Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2013
Výsledky 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok 2013 nájdete v nasledovnej tabuľke..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 13.5.2013 Celý článok  Kritériá

Žiaci SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci medzi účastníkmi XIX. ročníka Medzinárodnej konferencie študentov stredných škôl z oblasti stavebníctva a architektúry
Žiaci študijného odboru staviteľstvo zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola v Lučenci sa v dňoch 19. – 21. apríla 2013 už tradične aj v tomto roku zúčastnili Medzinárodnej konferencie študentov stredných škôl v oblasti stavebníctva a architektúry. Žiacka konferencia mladých stavbárov sa konala v maďarskom meste Zalaegerszeg.Viacej tu..celý článok
Autor: Magová Noémi (II.B ) Dátum: 30.4.2013 Celý článok  Kritériá

SPŠ stavebná Oskara Winklera Lučenec bola opäť po roku organizátorom súťaže Medzinárodný geodetický päťboj - IG 5
V dňoch 19. – 20. apríla 2013 sa už tradične v Lučenci a jeho širšom okolí uskutočnili medzinárodné preteky geodetov a geoinformatikov z Českej republiky, Maďarska a Slovenska.Viacej tu..celý článok
Autor: Ing Pavol Fodor Dátum: 26.4.2013 Celý článok  Kritériá

35. ročník Krajskej prehliady prác Stredoškolskej odbornej činnosti
V piatok 12. apríla 2013 v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole J. Murgaša sa uskutočnilo krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. SPŠ stavebnú O. Winklera na tejto dôležitej mimoškolskej činnosti žiakov stredných škôl reprezentovali šiesti žiaci v dvoch súťažných odboroch.. Napriek tvrdej konkurencií jednotlivých súťažných prác si odniesli veľmi pekné umiestnenia.Viacej tu..celý článok
Autor: Ing Angela Fajdová Dátum: 16.4.2013 Celý článok  Kritériá

Účasť žiakov a pedagógov na veľtrhu CONECO 2013
Dňa 10. apríla sa 47 žiakov školy pod vedením pedagógov Ing. Miroslava Lázára, Ing. Františka Noška a Ing. Renaty Palenčárovej zúčastnili 34. ročníka veľtrhu CONECO v Bratislave.Viacej tu..celý článok
Autor: Ing Miroslav Lázár Dátum: 11.4.2013 Celý článok  Kritériá

Zápis žiakov prijatých na štúdium do 1.ročníka športovej triedy
Zápis žiakov prijatých na štúdium do 1.ročníka športovej triedy pre šk. rok 2013/2014 sa bude konať v stredu 10. apríla 2013 od 7:30 hod. do 14.00 hod.Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 8.4.2013 Celý článok  Kritériá

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2013/2014
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2013/2014 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 4.4.2013 Celý článok  Kritériá

35. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

Ako sa už u nás stáva tradíciou, aj tento rok sme sa zapojili do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Tento rok to už bol 35. ročník.. Školské kolo prezentácie a obhajoby prác sa uskutočnilo dňa 8. marca 2013.Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Angela Fajdová Dátum: 8.3.2013 Celý článok  celý článok

Expo Sciences Europe - Výstava mladých európskych nádejí

Študenti SPŠ stavebnej O.Winklera v Lučenci, Lucia Hanusková a Michal Slovák si ako tému svojej stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) zvolili na študentské pomery rozsiahly projekt na podporu kultúrneho dedičstva nášho regiónu.Výsledkom bolo prvé miesto na školskej prehliadke prác SOČ, úspešne obhájené aj na krajskom a celoštátnom kole v odbore Geovedy. Ako prezentujúca členka dvojice, dostala Lucia Hanusková pozvánku na ESE 2012, v ruskej Tule, kde úspešne reprezentovala svoju školu ako aj celý región Novohradu.Viacej tu...celý článok

Autor: Ing. Pavol Fodor Dátum: 18.2.2013 Celý článok  celý článok

Prezentácia smerov v odbore staviteľstvo 2013

Prezentáciu možností smerovania v štúdiu odboru staviteľstvo pre rodičov žiakov druhých ročníkov môžete stiahnuť tu...celý článok

Autor: Ing. Miroslav Lázár Dátum: 18.2.2013 Celý článok  celý článok

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka na školský rok 2013/2014
Kritériá talentových skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka do športových tried na školský rok 2013/2014 a stupnice bodovania sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 31.1.2013 Celý článok  Kritériá

Olympiáda v anglickom jazyku
Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo dňa 16.1.2013 na SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci, kde sa zúčastnilo 15 žiakov stredných škôl z okresu Lučenec. Viacej tu... celý článok
Autor: sekretariat Dátum:18.1.2013 Celý článok  Celá správa

PRÍĎ K NÁM DO ŠPORTOVEJ TRIEDY!
Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera so sídlom na ulici B. Němcovej 1 (pri mestskom parku)oznamuje záujemcom o štúdium v športovej triede,že od 1. 9. 2013, t. j. od šk. r. 2013/2014 rozšíruje po dohode so zástupcami hokejového klubu HC Lučenec doterajšiu ponuku kolektívnych športov o ĽADOVÝ HOKEJ. Viacej tu... celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum:17.1.2013 Celý článok  Celá správa

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti  v školskom roku 2011/2012
Kompletná správa o o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2011/12 je k dispozícii k nahliadnutiu tu... celý článok
Autor: Mgr. Vikor Ladislav Dátum:21.12.2012 Celý článok  Celá správa

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU
Dovoľte mi, aby sme touto cestou srdečne zablahoželali žiakovi II.S triedy Petrovi Čerpákovi k víťazstvu v školskom kole olympiády v nemeckom jazyku a súčasne mu popriali veľa úspechov v ďalšom kole súťaže. Veríme, že bude úspešne reprezentovať našu školu. Viacej tu..celý článok
Autor: PhDr. Olívia Sojková Dátum: 18.12.2012 Celý článok  Kritériá

OZNAM O PRERUŠENÍ ŠTRAJKU
Riaditeľstvo školy na základe doručeného písomného rozhodnutia štrajkového výboru Odborového Zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku týmto oznamuje žiakom, rodičom a širokej verejnosti, že celozväzový štrajk, ktorý začal 26. 11. 2012 o 6:00 hod. sa prerušuje dňa 28. 11. 2012 o 18:00 hod. V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že od dňa 29. 11. 2012 (štvrtok) sa na našej škole riadne vyučuje podľa platného rozvrhu hodín.
Autor: sekretariát Dátum: 28.11.2012 Celý článok  Kritériá

Voľné pracovné miesto - informácia
Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec prijme do zamestnania pedagogického zamestnanca na pracovnú pozíciu: kategória učiteľ, podkategória učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie. Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického zamerania druhého stupňa, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: matematika. Dátum nástupu do zamestanania: 03.12.2012. Kontakt: tel. 047/4321072 , 0915 818 562, e-mail: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk
Autor: sekretariát Dátum: 27.11.2012 Celý článok  Kritériá

Informácia
Vážení rodičia, milí študenti, vzhľadom k tomu, že zatiaľ nedošlo k prijateľnej dohode medzi odbormi a vládou, musíme pokračovať v príprave štrajku. Preto vás prosíme o pochopenie a počítali ste s tým, že od pondelka 26. novembra 2012 bude naša škola zatvorená do odvolania. Zároveň Vás prosíme aby ste pribežne sledovali našu stránku.
Autor: Ing.Klincko Karol Dátum: 23.11.2012 Celý článok  Kritériá

Poďakovanie
Dovoľte nám, aby sme touto cestou poďakovali všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorí podporili a rozhodli sa finančne podporiť aj v tomto roku naše občianske združenie Scholaris pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola v Lučenci, venovaním 2% podielu zo svojich zaplatených daní. Viacej tu..celý článok
Autor: PaedDr. Judita Tóthová Dátum: 13.11.2012 Celý článok  Kritériá

Futbalový turnaj o pohár riaditeľa školy
Dňa 8.10.2012 sa na umelej tráve futbalového štadióna LAFC Lučenec konal v poradí siedmy ročník futbalového turnaja „O pohár riaditeľa strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera“, ktorého cieľom je vyhľadávanie a podpora talentovanej mládeže z okolitých okresov. Viacej tu..celý článok
Autor: riaditeľ Dátum: 12.10.2012 Celý článok  Kritériá

POZVÁNKA NA „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2012“
Riaditeľstvo školy pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ do priestorov našej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti mestského parku na „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2012“,30. 10. 2012 v čase od 8.30 do 13.00 hod. Cieľom akcie je prezentácia štúdia jednotlivých odborov priamo vo vyučovacom procese. Viacej tu..celý článok
Autor: sekretariát Dátum: 8.10.2012 Celý článok  Kritériá

Moje zážitky z plaveckého kurzu
7. september 2012. Deň ako každý iný, no pre nás druhákov zo stavebnej školy predsa niečím výnimočný. Vydali sme sa na dlhú cestu, ktorá viedla až do Chorvátska, mesta Pakoštan. Viacej tu..celý článok
Autor: Galádová, II.D Dátum: 8.10.2012 Celý článok  Kritériá

Odborový zväz pri SPŠS O.W. v Lučenci vyhlasuje jednodňový štrajk
Odborový zväz pri SPŠS O.W. v Lučenci vyhlasuje na deň 13.9.2012 štvrtok, jednodňový výstražný štrajk so celoslovenskou pôsobnosťou. Riaditeľstvo so štrajkom súhlasí. Dňa 13.9.2012 sa nevyučuje, nakoľko p.riaditeľ na tento deň dáva žiakom riaditeľské voľno. Štrajkový výbor- Ing.Klincko Karol,predseda
Autor: Ing.Klincko Karol Dátum: 6.9.2012 Celý článok  Kritériá

Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o nájome nebytových priestorov - bufet
SPŠ stavebná Oskara Winklera vyhlasuje verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov - predajňa bufetu. Podklady, pokyny a podmienky tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 12.6.2012 Celý článok  Kritériá

2.kolo prijímacích skúšok
Riaditeľstvo školy oznamuje , že 19. júna 2012 sa koná 2. kolo prijímacích skúšok. Voľné miesta podľa jednotlivých odborov: 3650 6 staviteľsvto-slovenský- 11; 3650 6 staviteľsvto-maďarský- 6; 3692 6 geodézia, kartografia a kataster-slovenský – 18; 3692 6 geodézia, kartografia a kataster-maďarský – 15; 3650 6 staviteľsvto (športová trieda)-slovenský- 17. Prihlášky na štúdium treba doručiť na sekretariát školy do 15. júna 2012. Kontaktné údaje školy nájdete na tejto stránke.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 7.6.2012 Celý článok  Kritériá

II. ročník Futbalového turnaja o putovný pohár SPŠS-CUP
Dňa 14.mája 2012 zorganizovali členovia študentskej rady na škole pod vedením Mgr. Slávky Balkovskej s podporou vedenia školy futbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil na trávniku futbalového štadióna LAFC Lučenec. Viacej tu..celý článok
Autor: Lucka Ciriaková, IV. A Dátum: 22.5.2012 Celý článok  Kritériá

Stanovisko riaditeľstva školy k dezinformácii !!!
Riaditeľstvo Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera – Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec oznamuje všetkým zapísaným žiakom a ich zákonným zástupcom, že informácie, ktoré sa šíria medzi žiakmi základných škôl, že študijný odbor GKK nebudeme otvárať pre malý záujem o štúdium v tomto odbore, sa nezakladajú na pravde.
Autor: riaditeľstvo Dátum: 17.5.2012 Celý článok  Kritériá

34. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti - obhájili sme 1.miesto z krajského kola
Dňa 24.-27.4.2012, na Hotelovej akadémií Ľ. Wintera v Piešťanoch sa konala celoštátna prehliadka prác SOČ. Na tejto významnej udalosti našu školu reprezentovali dve najúspešnejšie dvojice žiakov, postupujúce z krajského kola. Vacej tu..celý článok
Autor: Ing. Fajdová Angela Dátum: 4.5.2012 Celý článok  Kritériá

Tomka Štefan úspešne reprezentoval školu na Svetovom pohári v kickboxe v Inssbrucku
Na základe realizácie štátnej športovej reprezentácie SR a nominácie Slovenského zväzu kickboxu náš žiak Tomka Štefan, člen Kickboxing Fighters Clubu v Lučenci úspešne reprezentoval našu školu na Svetovom pohári v kickboxe v dňoch 20.-23.4.2012 v Inssbrucku. V kategórii juniorov vo váhovej skupine do 84kg získal 1.miesto a vo váhovej kategórii do 79kg získal 3.miesto. Obrázky tu..celý článok
Autor: Mgr. Fajd Aurel Dátum: 3.5.2012 Celý článok  Kritériá

Žiaci - budúci mladí stavbári reprezentovali našu školu na medzinárodnej konferencii
Už po 18-krát usporiadala spoločnosť Porta Speciosa z Budapešti Medzinárodnú študentskú konferenciu pre budúcich mladých stavbárov. Pozvaný sme boli aj my. Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Fajdová Angela Dátum: 25.4.2012 Celý článok  Kritériá

I G 5 – 2012 LUČENEC

V dňoch 20. – 21. apríla 2012 usporiadalo občianske združenie STAV-GEO pri SPŠ
Stavebnej Oskara Winklera Lučenec, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Lučenec v spolupráci s OZ ZRŠ, obcami Gemerský Jablone, Hajnáčka VII. ročník medzinárodných pretekov pre študentov stredných škôl v odbore Geodézia, kartografia a kataster International geodetic pentathlon.Viacej tu...
celý článok

Autor: Ing. Pavol Fodor Dátum: 23.4.2012 Celý článok  celý článok

34. ročník krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti
V piatok 30. marca 2012 v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole pod Bánošom sa uskutočnilo krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nášu školu reprezentovalo osem žiakov. Napriek tvrdej konkurencií v jednotlivých súťažných odboroch si odniesli veľmi pekné umiestnenia.Viacej tu..celý článok
Autor: Ing. Fajdová Angela Dátum: 4.4.2012 Celý článok  Kritériá

ZÁPIS PRIJATÝCH ŽIAKOV do 1. ročníka športovej triedy na školský rok 2012/2013
ZÁPIS PRIJATÝCH ŽIAKOV do 1. ročníka športovej triedy na šk.rok 2012/2013 sa bude konať v pondelok 16. apríla 2012 v čase od 7.30 do 14.00 hod. na sekretariáte riaditeľstva školy (1. posch. vpravo). Na zápis je potrebné priniesť ZÁPISNÝ LÍSTOK vydaný základnou školou, ktorú žiak navštevuje. Zápis žiaka na štúdium môže vykonať len rodič, resp. zákonný zástupca žiaka. Škola pri zápise vydá potvrdenie o registrácii žiaka v športovej triede, na základe ktorého zdravotná poisťovňa preplatí časť nákladov na vyšetrenie u športového lekára, ktoré žiaci absolvovali pred konaním talentových skúšok.
Autor: sekretariát Dátum: 3.4.2012 Celý článok  Kritériá

Oznam ohľadom písomných rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí uchádzača do športovej triedy na šk. rok 2012/2013
Písomné rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí uchádzača, ako aj ďalšie pokyny k zápisu na štúdium do 1. ročníka môže rodič (resp. zákonný zástupca žiaka) prevziať osobne na sekretariáte riaditeľstva školy nasledujúci pracovný deň po konaní skúšok. Podrobnejšie tu..celý článok
Autor: sekretariát Dátum: 2.4.2012 Celý článok  Kritériá

Výsledky talentových skúšok do športovej triedy na šk. rok 2012/2013
Výsledky talentových skúšok do športovej triedy 1. ročníka na školský rok 2012/2013 na odbor 3650 6 staviteľstvo s vyučovacím jazykom slovenským sú k nahliadnutiu tu..celý článok
Autor: riaditeľstvo Dátum: 2.4.2012 Celý článok  Kritériá

34. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

Ako sa už u nás stáva tradíciou, aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Stredoškolská odborná činnosť, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Tento rok to už bol 34. ročník.Školské kolo prezentácie a obhajoby prác sa uskutočnilo dňa 1. marca 2012. Viacej tu...celý článok

Autor: Ing.Fajdová Angela Dátum: 15.3.2012 Celý článok  celý článok

Obhajoby prác stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 1. marca 2012 so začiatkom od 10:30 sa konajú obhajoby prác stredoškolskej odbornej činnosti vo viacúčelovej miestnosti (2. poschodie vpravo). Rozpis je tu...celý článok

Autor: riaditeľstvo Dátum: 28.2.2012 Celý článok  celý článok

Oznam pre výchovných poradcov ZŠ ohľadom prihlášok do športových tried

Prosíme výchovných poradcov, aby v prihláškach na štúdium v športovej triede vždy uvádzali druh športu (A-atletika, B-basketbal, F-futbal). Tento údaj je pre nás dôležitý z dôvodu vytvárania skupín a menných zoznamov na talentové skúšky. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Autor: sekretariát Dátum: 16.2.2012 Celý článok  celý článok

Prezentácia smerov v odbore staviteľstvo

Prezentáciu možností smerovania v štúdiu odboru staviteľstvo pre rodičov žiakov druhých ročníkov môžete stiahnuť tu...celý článok

Autor: Ing. Miroslav Lázár Dátum: 15.2.2012 Celý článok  celý článok

Archív starších príspevkov

Školský webmail
SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci na facebooku. Pridajte sa.

Vstup do e-knižky
Žiacka knižka

ŠKVP staviteľstvo
Školský vzdelávací program SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci

ŠKVP geodézia
Školský vzdelávací program SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci


E-test
SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci na facebooku. Pridajte sa.

Centrálny register zmlúv

IT akadémia–

VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE


Moderná škola–brány k vzdelaniu ovorené

Civilná ochrana
Školský vzdelávací program SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci

Pridajte sa k nám
SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci na facebooku. Pridajte sa.

O.Z.STAV-GEO IG5
Školský vzdelávací program SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci


Študentský infoservis
Infoservis pre študentov

ZASMEJME SA
Nesmúť, radšej klikni !
ASC Agenda
FZKI SPU v Nitre
Náš zabezpečovateľ internetu
D&J Design s.r.o.
Konferenčné stoličky
Moderná škola
Reforma vzdelávania
Spravodajský portál - Lučenec24
Spravodajský portál - Lučenec24
Print Trade s.r.o. Lučenec
Garmin,svetový líder v GPS navigácií
Autoškola Gonda L+L s.r.o.


  ©Site Design by Fajd Aurel, 2007-2018 optimalizované pre rolíšenie 1024 x 768